KUL Logo

Autoprezentacja – Kreowanie wizerunku

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia mają za zadanie wykształcić absolwenta do pracy w szeroko pojętym sektorze medialnym (agencje PR, komórki PR struktur administracyjnych, instytucje samorządów lokalnych, jednostki samorządowe i urzędy np. w działach komunikacji, promocji, reklamy, biura rzecznika prasowego, biura poselskie i sztaby wyborcze, organizacje non-profit, agencje/instytucje/firmy doradcze ds. mediów, konsultanci do spraw mediów itp. ). Ukierunkowane są głównie na wszechstronne przygotowanie do interpretowania zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych oraz na świadome i kreatywne uczestniczenie w ich powstawania

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.ĆWICZENIA:

 • Ewaluacja działań wizerunkowych
 • Prowadzenie eventów i wydarzeń medialnych
 • Reklama-strategia komunikatu perswazyjnego
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologiczne uwarunkowania komunikacji niewerbalnej
 • Poprawność językowa w wypowiedziach medialnych
 • Strategia PR

WARSZTATY:

 • Akcja oratorska w mediach
 • Kreowanie wizerunku w Internecie
 • Kreowanie wizerunku w radiu
 • Kreowanie wizerunku w telewizji
 • Kreowanie wizerunku w fotografii prasowej
 • Autoprezentacja- sztuka zarządzania czasem
 • Warsztat rzecznika prasowego

KOWERSATORIA:

 • Ewaluacja działań wizerunkowych
 • Opinia publiczna – wywieranie wpływu – kształtowanie i sondaże
 • Sztuka retoryki w mediach
 • Prawne aspekty komunikacji społecznej
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Fundraising na rzecz promocji i kreowania wizerunku
 • Etykieta i grzeczność komunikacyjnadr Olga Białek-Szwed – wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. W latach 1998-2008 dziennikarka prasowa (m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Gdańskie Co? Gdzie? Kiedy?”, reporterka „Super Expressu”, współpracowała z kwartalnikiem „Akcent”). Absolwentka filologii polskiej na UMCS; podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Gdańskim. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała na Wydziale Politologii UMCS. Autorka artykułów naukowych z zakresu współczesnych mediów masowych, voyeuryzmu i ekshibicjonizmu medialnego, tabloidyzacji, socjolingwistyki mediów, wulgaryzacji i brutalizacji języka współczesnych mediów. Autorka recenzji pisanych dla kwartalników literackich i czasopism artystycznych; wstępów do tomików wierszy. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, kierownik specjalizacji prasowej w IDiZ KUL. Koordynatorka szkoły prasowej, prowadzonej z redakcją „Kuriera Lubelskiego” dla studentów dziennikarstwa KUL.

 

 

 

Rafał Jakub Pastwa – pisarz, dziennikarz, teolog, działacz społeczny. Autor książek literackich i publikacji naukowych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii). Od 2013 r. redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Członek stowarzyszenia „Agape”, członek Komisji Bioetycznej, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. Nagrodzony lubelskim „Angelusem” w dziedzinie kultury medialnej. Współpracuje z wieloma instytucjami jako ekspert od promocji i komunikacji, prowadzi swój program w Nowym Radiu.

 

Grzegorz Tylec – prawnik, radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny. Zatrudniony w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL Jana Pawła II. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członek Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami, członek Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, ekspert z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W latach 2016-2020 redaktor naczelny Zeszytów Naukowcy KUL. Prowadzi szkolenia dla praktyków, radców prawnych oraz urzędników państwowych, dziennikarzy, redaktorów naczelnych czasopism (m.in. dla sędziów i prokuratorów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury). Autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych w tym trzech monografii, współautor komentarza do ustawy prawo własności przemysłowej oraz komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji.

 

Aneta Wójciszyn-Wasil – wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. W latach 2001-2016 dziennikarka Polskiego Radia Lublin. Autorka nagrań reporterskich i audycji „na żywo”. Wielokrotnie sprawdziła się w roli konferansjera podczas konferencji, koncertów, spotkań autorskich, uroczystości uniwersyteckich (w tym m.in. Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD) oraz wydarzeń z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, jak też Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zajęcia, które poprowadzi zaprezentują studentom warsztat profesjonalnego moderatora, który będzie potrafił: powitać gości, poradzi sobie na scenie, zaplanuje udział i wystąpienia mediów, a także zdobędzie umiejętności związane z pracą z mikrofonem, z metodą symulacyjną i metodą learning-by-doing. Więcej informacji na stronie: https://www.kul.pl/dr-aneta-wojciszyn-wasil,art_71823.html

 

 

Paweł Nowak – kierownik Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów, biegły w Instytucie Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, konsultant językowy materiałów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, autor i współautor ponad 100 publikacji. Pragmalingwista i semantyk kulturowy, badacz współczesnego języka publicznego. Ceniony i doświadczony trener i wykładowca akademicki.

 

 

Wojciech Wciseł – autor wielu kampanii i eventów promocyjnych, w realu – ale przede wszystkim w internecie, który jest jego naturalnym środowiskiem zawodowego życia. A dziś wiadomo, że żyje ten, kto jest w internecie – inni nie istnieją 😉 Ale być i istnieć trzeba umieć. A żeby umieć – trzeba się nauczyć. A uczyć się najlepiej od najlepszych. Bo po co wyważać otwarte drzwi, skoro większość jest otwarta? Podczas zajęć zaprojektujesz własną, na miarę szytą strategię kreowania i promocji swojego wizerunku. Poznasz też skuteczne metody pozyskiwania środków na promocję i ze zdumieniem stwierdzisz, że to naprawdę działa.

 

Małgorzata Żurakowska – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL. Od 1997 roku zatrudniona w KUL, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania. Długoletnia dziennikarka Polskiego Radia Lublin. Certyfikowany dziennikarz medyczny i lektor. Członek Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. W latach 2009-2020 koordynator Radiowej Szkoły Dziennikarskiej Radia Lublin. Trener projektów unijnych zatytułowanych: „Lekcja wizerunku”, „Rodzina z Lublina”, „Nie tylko Radio” oraz szkoleń prowadzonych dla polonijnych działaczy kultury i nauczycieli, pochodzących z Wspólnoty Niepodległych Państw, Australii, Niemiec oraz Belgii.

 

 

 

 

 

 

Monika Sak-Skowron – wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracuje w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, specjalistka w zakresie marketingu oraz badania rynku i opinii publicznej. Współwłaścicielka agencji badawczej. W studium podyplomowym będzie prowadzić zajęcia – „Zarządzanie sytuacją kryzysową”, które to mieć będą zarówno wymiar teoretyczny, odnoszący się do zagadnień odbudowywania wizerunku organizacji dzięki właściwej strategii medialnej, jak też i wymiar praktyczny, związany z przygotowaniem firmy i jej pracowników do potencjalnych sytuacji kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Drop – aktualnie wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL (kiedyś także retoryki stosowanej i homiletyki KUL), dziennikarka, od ponad 10 lat redaktorka dwóch czasopism naukowych. Specjalistka w zakresie PR i reklamy oraz mediator sądowy. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prasy młodzieżowej oraz komunikacji w medycynie. W studium podyplomowym będzie prowadzić zajęcia z „Autoprezentacji – zarządzania czasem” (podczas których będzie się można dowiedzieć jak efektywniej wykonywać swoje obowiązki oraz lepiej porozumiewać się ze współpracownikami. Ponadto studentom zostaną zaprezentowane sposoby poznawania mocnych i słabych strony, zalet i zdolności; jak też dowiedzą się dlaczego warto czasami poleniuchować) oraz „Psychologicznych uwarunkowań komunikacji” (na których to zostaną rozwinięte kompetencje interpersonalne, zarówno werbalne jak i niewerbalne w praktyce).

 

 

 

 

 

Robert Szwed – doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania oraz Instytucie Socjologii KUL. Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA), Tow. Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia), stypendysta Erasmus (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies). Autor i redaktor książek z zakresu opinii publicznej, tożsamości, metodologii, komunikacji społecznej oraz licznych artykułów opublikowanych w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Autor i współautor grantów finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Badań Edukacyjnym.

 

 

 

 

 

 

Aneta Duda – wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Opiekun Akademii Młodych Dziennikarzy oraz zastępca przewodniczącego Komitetu Okręgowego w Lublinie Olimpiady Wiedzy o Mediach. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2012), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2008) i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2011). Stypendystka Scholarship and Training Fund American Community Administrative Group w Los Angeles, Towarzystwa Naukowego KUL w Londynie, Programu Erasmus – Universidade Católica Portuguesa. Palma de Cima Lizbona w Portugalii. Zainteresowania naukowe dr hab. Anety Dudy skupiają się wokół aktywizmu konsumenckiego, reklamy społecznej, public relations, socjotechnik medialnych.

 

 

 

Maria Joanna Gondek – adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek International Etienne Gilson Society, Polskiego Towarzystwa Retorycznego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, kierownik Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego i Naukowej Biesiady Retorycznej. Wykładowca akademicki, prowadzący zajęcia w zakresie retoryki i erystyki, komunikacji i perswazji niewerbalnej, podstaw retoryki stosowanej, kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych i kultury oratorskiej. Jest trenerem i szkoleniowcem, prowadzącym warsztaty z technik komunikacji retorycznej dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nauczycieli. Prowadzi badania w zakresie komunikacji i perswazji retorycznej oraz filozoficznych podstaw retoryki.

 

 

 

 

Robert Furmańczuk – wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL, dziennikarz. Związany z dziennikarstwem telewizyjnym od 1996 roku. Pierwsze dziennikarskie kroki stawiał w lubelskim oddziale TVP przygotowując materiały do programów informacyjnych „Panoramy Lubelskiej” i ogólnopolskich: „Wiadomości”, „Panoramy”’ „Teleexspressu”. Autor wielu reportaży i felietonów. Publikowano je w programach: „997”, ”Telekurier”, „Hobby”. Współautor zdjęć do filmu dokumentalnego pt. „Spotrafić rock’n’ roll’a” i teledysku zespołu „Backbeat” – „Potrafisz”. Zrealizował cykl reportaży pt. „Parlamenty Europy”. Współpracował z TVN przy produkcji programów: „Supergliny”, „Uwaga”, „Rozmowy w toku” i „Fakty” . Autor wielu materiałów dla redakcji biznesowej i sportowej. Był korespondentem TVN24. Pracował dla TVN Meteo („Maja w ogrodzie”), TV Biznes („Kanapa Forbesa”), Polsatu („Wydarzenia” i „Kurier TV”), Podróży TV oraz Superstacji. Współpracował również z Channel One Russian TV. Obecnie zajmuje się realizacją materiałów telewizyjnych dla Thomson Reuters.

 

 

 

Dariusz Wadowski – wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Socjolog kultury i mediów, doświadczony badacz społeczny, ewaluator, dydaktyk i popularyzator ewaluacji w ujęciu demokratycznym. Zrealizował ponad 100 badań ewaluacyjnych dla instytucji państwowych, samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, podmiotów edukacji, kultury i mediów. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Sławek-Czochra – wykładowca Katedry Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, studiów magisterskich na kierunku Socjologa Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk społecznych KUL. Wcześniej związana z firmą BestPoż AB jako specjalista ds. Marketingu i Reklamy (1998-2010), warszawskim J&P Studiem Grafiki Filmowej (1995-1997) i agencją reklamową Carte Blanche. Sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Akademii Społecznej. Koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Autorka statuetki Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, ilustracji do książki Znaki tożsamości katolika, czyli o przykazaniach kościelnych we współczesnym kontekście (red. L. Dyczewski, Częstochowa 2011) oraz współautorka wystaw zatytułowanych: O. Prof. Leon Dyczewski OFMCovn – ślady obecności (2016) i Leszek Mądzik – Przestrzeń Artysty (2018). W studium poprowadzi przedmiot – Kreowanie wizerunku w fotografii prasowej.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność dbania o wizerunek osoby lub instytucji, czy firmy tak, aby jej obraz w mediach był jak najbardziej korzystny
 • wiedza i umiejętności praktycznie zastosowania nowych technologii PR
 • praktyka w podejmowaniu działań dziennikarsko – medialnych
 • umiejętność wykorzystywania w swojej pracy sprzętu technologicznego, niezbędnego w środowisku medialnym


KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • umiejętność formułowania poprawnych językowo, a zarazem atrakcyjnych dla odbiorcy wypowiedzi
 • posiadanie podstawowej wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej – umiejętność wykorzystywania w swojej działalności zawodowej specyfiki
 • komunikacji werbalnej i pozawerbalnej (body language)
 • znajomość kryteriów postępowania (tj. budowa i realizacja komunikatów dla mediów), obowiązujących w sferze komunikacji społecznej i określonych prawem, tradycją i etyką dziennikarską.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność tworzenia przekazów informujących i kształtujących opinię publiczną
 • rozumienie specyfiki działań opiniotwórczych i kulturoznawczych
 • zdobycie ukształtowanej wrażliwości estetycznej
 • poznanie zasad etyki dziennikarskiej, gwarantujących zachowanie standardów moralnych podczas wykonywania zadań zawodowych

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym –> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI