KUL Logo

Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej wymogów i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w odniesieniu do celów i wymogów kontroli zarządczej w różnych jednostkach i instytucjach należących do sektora finansów publicznych;
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, stosowania standardów audytu, metodyki prowadzenia zadań audytowych i oceny systemu kontroli oraz raportowania wyników audytu;
 • przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką albo zarządzają audytem, kontrolą lub finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo wykonywaniem pracy audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo wykonywaniem pracy audytora wewnętrznego w tego typu jednostkach lub zarządzania audytem.

Studia realizowane pod patronatem merytorycznym:

Wykłady:
1. Rodzaje i standardy kontroli
2. Prawo zamówień publicznych
3. Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego
4. Jednostki sektor finansów publicznych
5. Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej
6. Zasady gospodarowania środkami publicznymi
7. Dyscyplina finansów publicznych
8. Zarządzanie ryzykiem
9. Istota audytu wewnętrznego i jego rola w jednostkach sektora finansów publicznych
10. Planowanie w audycie wewnętrznym
11. Postępowanie administracyjne
12. Standardy audytu wewnętrznego
13. Etyczne aspekty pracy audytora
14. Umiejętności i kompetencje psychofizyczne audytora
15. Odpowiedzialność urzędnika
16. Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych w administracji. Audyt bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności

Ćwiczenia:
1. Prawo zamówień publicznych
2. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej – konflikt interesów
3. Dobór próby i statystyka w audycie
4. Metody i techniki przeprowadzania audytu
5. Prowadzenie zadania audytowego
6. Raportowanie w audycie wewnętrznym
7. Kontrola zarządcza
8. Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych w administracji. Audyt bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności
9. Mechanizmy oszustw gospodarczych
10. Analizy ekonomiczne

dr hab. Monika Münnich, prof.  KUL

Życiorys naukowy i pełny wykaz publikacji: LINK

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, specjalista w zakresie etyki urzędniczej

mgr Sławomir Bicz, audytor wewnętrzny z Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin;

mgr Iwona Bogucka, biegły sądowy z audytu wewnętrznego; analityk zarządzania; ekspert w zakresie reguł dowodowych między innymi w audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej;

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawnych aspektów technologii informacyjnych, prawa informacyjnego w administracji publicznej oraz publicznego prawa gospodarczego;

dr hab. Małgorzata Ganczar, KUL, specjalista w zakresie prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego; technologii informacyjnych w administracji publicznej;

mgr Piotr Jaworski, audytor wewnętrzny, ekspert w zakresie systemów zarządzania i kontroli oraz funduszy unijnych, wykładowca w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

dr Michał Jędrzejczyk KUL, specjalista w zakresie prawa finansów publicznych;

mgr Krzysztof Juściński, doradca, biegły sądowy i wykładowca w dziedzinie prawa zamówień publicznych; Certyfikowany Kontroler I stopnia wpisany na Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW;

dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej;

mgr inż. Anna Morow, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin; audytor wewnętrzny, wcześniej wieloletni kontroler państwowy NIK, wykładowca w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

dr hab. Monika Münnich, prof. KUL, specjalista w zakresie prawa finansów publicznych;

mgr inż. Karolina Siwińska, specjalista w zakresie planowania i analiz ekonomicznych; audytor wewnętrzny: Politechnika Lubelska;

mgr Paweł Ząbek; zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin; audytor wewnętrzny; wykładowca w dziedzinie kontroli zarządcze;

mgr Krzysztof Żurawski audytor wewnętrzny Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin, praktyk i wykładowca w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w ustawie o finansach publicznych, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie postępowania administracyjnego
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu regulacji krajowych i międzynarodowych dotyczących audytu wewnętrznego oraz kontroli finansowej
 • umiejętność stosowania standardów audytu
 • znajomość zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w odniesieniu do celów i wymogów kontroli zarządczej w różnych jednostkach i instytucjach należących do sektora finansów publicznych
 • umiejętności w zakresie planowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość stosowania standardów audytu
 • umiejętność stosowania metodyki prowadzenia zadań audytowych i oceny systemu kontroli oraz raportowania wyników audytu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
 • wypełnianie zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego
 • inicjowanie działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • język specjalistyczny/branżowy

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI