KUL Logo

Administracja – rejestracja stanu cywilnego

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego w szczególności dotyczącej najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz innych umiejętności z zakresu prawa administracyjnego w szczególności dotyczących stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdobycie kompetencji do realizowania zadań organów administracji publicznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Studia realizowane we współpracy merytorycznej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), wykonujący lub planujący podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Etyka urzędnicza
 • Logika prawnicza
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo urzędnicze
 • Rys historyczny rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Status kierownika USC. Zasady rejestracji stanu cywilnego. Moc dowodowa aktów stanu cywilnego i odpisów z tych aktów.
 • Zarys postępowania administracyjnego
 • Prawo wyznaniowe i zarys kościelnego prawa małżeńskiego
 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego z elementami prawa rodzinnego

ĆWICZENIA:

 • Zajęcia informatyczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego

KONWERSATORIA:

 • Administracyjna zmiana imion i nazwisk
 • Analiza autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Opłata skarbowa
 • Wstęp do prawoznawstwa i zarys prawa samorządu terytorialnego
 • Zarys prawa Unii Europejskiej. Konwersatorium z orzecznictwa trybunałów sprawiedliwości Unii
 • Europejskiej w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego
 • Konwersatorium z orzecznictwa SN, NSA, WSA z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Postępowanie prowadzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego
 • Przepisy przejściowe w nowej ustawie prawa o aktach rejestracji stanu cywilnego
 • Rejestracja zdarzeń prawnych zaistniałych zagranicą. Wybrane zagadnienia z ustawy prawo prywatne międzynarodowe
 • Rejestracja stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich. Konwencje MKSC
 • Sporządzenie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie aktu krajowego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o cudzoziemcach. Procedura i warunki nabycia statusu uchodźcy
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii z zakresu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w zakresie akt stanu cywilnego
 • posiadanie specjalistycznej wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury prowadzenia akt stanu cywilnego
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów w zakresie rejestracji stanu cywilnego
 • umiejętność właściwego analizowania i stosowania norm prawnych w obrębie poszczególnych postępowań w rejestracji stanu cywilnego
 • umiejętność prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
 • umiejętność rozumienia i analizowania interdyscyplinarnych zjawisk związanych z koniecznością stosowania norm prawa wyznaniowego
 • umiejętność odwoływania się do zasad ogólnych sporządzania aktów stanu cywilnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów, związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej związanej z rejestracją stany cywilnego
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność prezentowania.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programu Źródło.

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI