KUL Logo

Administracja publiczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej są w szczególny sposób kierowane do osób pracujących w ramach administracji (rządowa, samorząd terytorialny) lub osób, które mają zamiar podjąć taka pracę. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

ADRESACI:

• absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

 Kilka słów od kierownika kierunku dr Artura Lisa


Wykłady:

 • Wstęp do nauk prawnych
 • Ustrój i zadania administracji publicznej
 • Prawo finansowe i podatkowe w administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Kontrola, kierowanie i nadzór w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Gospodarka komunalna
 • Umowy cywilnoprawne w administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego
 • Prawo pracy i pragmatyki służbowe w obszarze administracji publicznej
 • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej

Ćwiczenia:

 • Pisma procesowe w obszarze administracji publicznej
 • Informatyka w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji publicznej


dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Michał Domagała

dr hab. Jan Izdebski

dr hab. Anna Haładyj

dr hab. Dominik Tyrawa

dr hab. Hanna Witczak

dr hab. Małgorzata Ganczar

dr hab. Paweł Nowik

dr hab. Wojciech Wytrążek

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

dr Michał Jędrzejczyk

dr Artur Lis

mgr Rafał Podleśny


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Student zna i rozumie terminologię stosowaną w różnych obszarach administracji publicznej i naukach prawno-administracyjnych oraz stosuje ją w obrębie działalności praktycznej
 • Ma rozszerzoną i aktualną wiedzę dotyczącą ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiada wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Zna przepisy prawne z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa zamówień publicznych, publicznego prawa gospodarczego
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego, prawa handlowego i prawa pracy w administracji rządowej i samorządowej
 • Posiada wiedzę z zakresu systemu organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w tym obszarze
 • Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych. Potrafi zastosować właściwą normę prawną z zakresu prawa administracyjnego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
 • Potrafi wykazać się praktyczną znajomością poszczególnych etapów procedury administracyjnej, ma umiejętność sporządzenia decyzji, zaświadczenia, postanowienia, skargi do sądu administracyjnego
 • Potrafi sporządzić dokumenty potrzebne do: założenia działalności gospodarczej, przygotowania wniosków oraz innych dokumentów w obszarze administracji publicznej
 • Potrafi wypowiadać się precyzyjnie i spójnie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Przejawia właściwą postawę etyczną
 • Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji
 • Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów


KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej
 • Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą
 • Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
 • Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu
 • Umie myśleć i działać strategicznie
 • Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią

INFORMATYCZNE:

 • Ma umiejętności w zakresie zastosowania technologii informatycznych w administracji publicznej


Opłata za semestr: 2100 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym –> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI