KUL Logo

Administracja publiczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej są w szczególny sposób kierowane do osób pracujących w ramach administracji (rządowa, samorząd terytorialny) lub osób, które mają zamiar podjąć taka pracę. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
• Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.


Wykłady:

 • Wstęp do nauk prawnych
 • Ustrój i zadania administracji publicznej
 • Prawo finansowe i podatkowe w administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Kontrola, kierowanie i nadzór w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Gospodarka komunalna
 • Umowy cywilnoprawne w administracji publicznej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego
 • Prawo pracy i pragmatyki służbowe w obszarze administracji publicznej
 • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej

Ćwiczenia:

 • Pisma procesowe w obszarze administracji publicznej
 • Informatyka w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji publicznej


dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

dr hab. Marek Bielecki
dr hab. Leszek Ćwikła
dr hab. Marzena Dyjakowska
dr hab. Michał Domagała
dr hab. Filip Ciepły
dr hab. Dominik Tyrawa
dr Artur Lis
dr Dariusz Żak
dr Paweł Bucoń
dr Michał Jędrzejczyk
mgr Rafał Podleśny


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Student zna i rozumie terminologię stosowaną w różnych obszarach administracji publicznej i naukach prawno-administracyjnych oraz stosuje ją w obrębie działalności praktycznej
Ma rozszerzoną i aktualną wiedzę dotyczącą ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
Posiada wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
Zna przepisy prawne z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa zamówień publicznych, publicznego prawa gospodarczego
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego, prawa handlowego i prawa pracy w administracji rządowej i samorządowej
Posiada wiedzę z zakresu systemu organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w tym obszarze
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych. Potrafi zastosować właściwą normę prawną z zakresu prawa administracyjnego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
Potrafi wykazać się praktyczną znajomością poszczególnych etapów procedury administracyjnej, ma umiejętność sporządzenia decyzji, zaświadczenia, postanowienia, skargi do sądu administracyjnego
Potrafi sporządzić dokumenty potrzebne do: założenia działalności gospodarczej, przygotowania wniosków oraz innych dokumentów w obszarze administracji publicznej
Potrafi wypowiadać się precyzyjnie i spójnie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Przejawia właściwą postawę etyczną
Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji
Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów


KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej
Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą
Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu
Umie myśleć i działać strategicznie
Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią

INFORMATYCZNE:

Ma umiejętności w zakresie zastosowania technologii informatycznych w administracji publicznej


Opłata za semestr: 2100 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. Dodatkowo kandydaci powinni spełniać następujące wymogi: ukończyli studia wyższe inżynierskie

3. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

4. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI