KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie instytucjami kościelnymi

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

• Dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać instytucją kościelną z uwzględnieniem charyzmatu i misji poszczególnych instytutów zakonnych, prowadzonych przez podmioty kościelne dzieł oraz ich funkcji, jaką pełnią instytucje kościelne w państwie.
• Podniesienie kwalifikacji wymaganych przez prawo kanoniczne do pełnienia zadań zarządcy dóbr kościelnych (np. ekonoma, proboszcza lub dyrektora ustanowionej instytucji kościelnej).
• Uzupełnienie i pogłębienie posiadanej wiedzy z zarządzania i ekonomii w instytucjach kościelnych,
• Perspektywy rozwoju osobowego piastujące urzędy kościelne.

ADRESACI:

Ekonomowie: diecezjalni i zakonni · Proboszczowie, wikariusze, którzy odpowiedzialni są za określone dzieła kościelne · Przełożeni domów zakonnych · Dyrektorzy instytucji kościelnych · Osoby świeckie zatrudnione  w instytucjach kościelnych czy z nimi współpracujący · Wierni świecy, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania majątkiem kościelnym.

Studia te zostały zorganizowane na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

 

Studia zapewniają kompleksowy program z zakresu, zarządzania, ekonomii, prawa kanonicznego i psychologii.

Moduł 1 – Zarządzanie

Podstawy zarządzania
Cele i metody zarządzania majątkiem kościelnym
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i zarządzanie nimi
Budżetowanie projektów inwestycyjnych
Podstawy działalności gospodarczej przez instytucje kościelne
Opodatkowanie działalności gospodarczej
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych
Zarządzanie cmentarzem
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Moduł 2 – Prawo kanoniczne

Zarządzanie dobrami kościelnymi według ius proprium instytutu zakonnego
Kompetencje proboszcza w zakresie zarządzania dobrami materialnymi parafii
Prawa i obowiązki ekonoma w instytucie zakonnym
Transparentność finansowa jako niezbędny modus operandi wiarygodności Kościoła
Zarządzanie nadzwyczajne według prawa kanonicznego
Kwestia spadków i testamentów osób konsekrowanych w prawie kanonicznym i polskim
Wytyczne Stolicy Apostolskiej w służbie charyzmatu i misji instytutów zakonnych
Nadzór i audyt w zarządzaniu dziełem zakonnym
Kwestia własności kościoła w sytuacji powierzenia parafii instytutowi zakonnemu
Postępowanie w sytuacji oskarżeń o nadużycia seksualne
Moduł 3 – Prawo cywilne

Zasady reprezentacji podmiotu kościelnego w państwowym porządku prawnym
Podstawy zawierania umów cywilnoprawnych, dzierżaw i   służebności
Prawo pracy w instytucjach kościelnych
Kwestia odpowiedzialności finansowej za nadużycia seksualne
Cyberprzestępczość i wyłudzenia finansowe
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa sakralnego
Wytyczne dotyczące konserwacji zabytków
Ochrona własności intelektualnej

Moduł 4 – Marketing
Działalność marketingowa instytucji kościelnych
Kształtowanie wizerunku parafii/podmiotu zakonnego i ich dzieł
Zastosowanie mediów w duszpasterstwie
Psychologia zarządzania instytucjami kościelnymi
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
Kwestia konfliktu relacji między przełożonym domu
a proboszczem/rektorem kościoła
Public relations
Język komunikacji międzyosobowej

Moduł 5 – zajęcia praktyczne
Analiza dobrych praktyk zarządzania domem zakonnym i parafią
Studium przypadków
Aspekty praktyczne zarządzania majątkiem w instytutach zakonnych
Jak wybrać adwokata w sprawie reprezentacji instytutu zakonnego
przed organami władzy publicznej

Łączna liczba godzin: 200

Pierwszy i ostatni zjazd w semestrze odbywa się stacjonarnie. Pozostałe zajęcia realizowane są zdalnie za pośrednictwem platformy Teams w soboty co dwa tygodnie.

Harmonogram spotkań: 

dr Marek Grygiel SChr

Dr Aneta Biały

Adiunkt w Katedra Prawa Cywilnego

Instytut Nauk Prawnych KUL

Mgr szt. Damian Bieniek

Główny specjalista ds. produkcji medialnej

Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

S. dr Natanaela Błażejczyk CSSF

Konsultant Konferencji Episkopatu Polski

ds. ochrony zabytków sakralnych.

O. prof. dr hab. Dariusz Borek OCam

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego UKSW

Mgr Andrzej Borowski

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

O. dr hab. Arkadiusz Domaszk SDB, prof. UKSW

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła UKSW

O. dr Marek Grygiel SCh

Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego

Dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Profesor w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Instytut Nauk Prawnych KUL

Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

Profesor w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr Paweł Lewandowski

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII

Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie

Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego UPJPII

Dr Piotr Mamcarz

Adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji

Instytut Psychologii KUL

Dr Monika Wawer

Dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Instytut Nauk Prawnych KUL

Dr Robert Pankiewicz

Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Instytut Ekonomii i Finansów KUL

Dr Agnieszka Romanko

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Instytut Prawa Kanonicznego KUL

O. dr hab. Marek Saj CSsR, prof. UKSW

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego UKSW

Dr Robert Skrobotowicz

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego

Instytut Nauk Prawnych KUL

Dr Jacek Sobek

Adiunkt w Katedrze Psychologii Pracy,

Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Instytut Psychologii KUL

Dr Anna Spoz

Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Instytut Ekonomii i Finansów KUL

Mgr Michał Strzelczyk

Główny Specjalista Departamentu Cyberbezpieczeństwa

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Mgr Urszula Chruściel

Kierownik ZUS w Łukowie

Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski

Profesor w Katedrze Prawa Handlowego

Instytut Nauk Prawnych KUL

Ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego UO

O. mgr Robert Wawrzeniecki OMI

Sekretarz wykonawczy Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych

Dr Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Pełnomocnik Rektora ds. komunikacji i promocji KUL

S. dr Katarzyna Więcek FMA

Kierownik Biura Prawnego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

Dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

Profesor w Katedrze Historii Liturgii

Instytut Nauk Teologicznych KUL

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Zna miejsce i role instytucji kościelnych oraz misję, jaką pełnią w Kościele
 • Rozumie specyfikę procesów zarządzania i przywództwa w instytucjach kościelnych
 • Zna regulacje prawne w zakresie zarządzania instytucjami kościelnymi
 • Zna metody zarządzania i procesy w nich zachodzące
 • Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu instytucjami kościelnymi oraz procesów w tworzeniu wizerunku

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • Posiada zdolności do interpretowania przepisów prawa państwowego i kanonicznego
 • Zdobył umiejętności kształtowaniu liderów instytucji kościelnych;
 • Jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie administrowania dobrami kościelnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i poszerzania własnych kwalifikacji;
 • Potrafi otwarcie i jasno wyrażać swoje stanowisko z jednoczesnym respektowaniem zawartych umów;
 • Ma umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi, państwowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Pierwszy i ostatni zjazd w semestrze odbywa się stacjonarnie. Pozostałe zajęcia realizowane są on-line.
Opłata za semestr: 2200 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL 
pawel.kaleta@kul.pl

 

SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 98

+48 81 445 39 96

 +48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj