KUL Logo

Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy:

  • 80 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  • 50 zł – studia podyplomowe
  • 30 – kursy

Kandydaci zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej:

  • kandydaci z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 14.12.2017 r.

Druk wpłaty wraz z indywidualnym numerem rachunku bankowego znajduje się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym e-Rekrut w zakładce Opłata rekrutacyjna.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązują obywateli RP opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Wysokość opłat za kształcenie na studiach wyższych pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademicki 2018/2019 dostępna TUTAJ.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach doktoranckich pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 – 6 750 PLN za semestr / 13 500 PLN za rok.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Administracja – studia niestacjonarne II stopnia – I rok – 1.900 zł

e-Pedagogika – studia niestacjonarne I stopnia (e-learning) – I-III rok – 1.700 zł

e-Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia (e-learning) – I-II rok – 1.700 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne I stopnia – I – III rok – 2.300 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne II stopnia – I – II rok – 2.500 zł

Pedagogika – Stalowa Wola – studia niestacjonarne II stopnia – I-II rok – 1.900 zł

Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I – II rok – 1.950 zł, III-V rok – 1.900 zł

Prawo kanoniczne – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I-V rok – 1.900 zł

 

Opłata semestralna za przedmiot, specjalizacje i specjalności

Opłata za punkty ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym w odrębnych przepisach)

Opłata za 1 punkt ECTS    70zł

Opłata za zajęcia /secjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS

 

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzenia efektów uczenia się    50zł

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od ilości punktów ECTS zwartych w modułach kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzania efektów uczenia się zostały wskazane przez Wnioskodawcę do potwierdzenia.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS, o której mowa w pkt. dot. innych opłat

Opłata za druki

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,50 zł
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 5,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej – 7,50 zł
Opłata za wydanie indeksu – 4,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów – 60,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 90,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy – 40,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu licencjatu kościelnego – 50,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu licencjatu kościelnego – 75,00 zł

Inne opłaty

Opłata za wypis z indeksu dla byłych studentów KUL i absolwentów, którzy ukończyli studia do 31 grudnia 2001 r. – 150,00 zł
Opłata za powtarzanie przedmiotu:
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład – 300,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład – 100,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład – 200,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot to praktyki – 100,00 zł
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
Opłata za powtarzanie semestru – dla wszystkich kierunków  1 000,00 zł
dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014 i latach wcześniejszych;
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr
Opłata za powtarzanie przedmiotu:
(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych)

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład – 360,00 zł

jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład – 120,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład – 240,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot to praktyki – 120,00 zł
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
Opłata za powtarzanie semestru – dla wszystkich kierunków  1 200,00 zł dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych;
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr

Opłata za różnice programowe obejmujące udział w zajęciach na studiach niestacjonarnych z zastrzeżeniem, że różnice programowe mogą być wyznaczane w przypadkach:

  • przeniesienia z innej uczelni
  • zmiany formy studiów
  • wznowienia studiów
  • przyjęcia na II kierunek studiów
  • powrotu z urlopu

jeśli różnica programowa obejmuje ćwiczenia i wykład – 180,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje tylko wykład – 60,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje zajęcia inne niż wykład – 120,00 zł
jeśli różnica programowa to praktyki – 60,00 zł
Opłata za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych w związku ze wznowieniem studiów – 1 200,00 złopłata pobierana tylko od osób wznawiających studia, które zostały skreślone z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr

Opłata za odtworzenie indeksu w przypadku jego utraty – 25,00 zł opłata za każdy odtworzony semestr


Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

§ 1 ust. 2 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne (z poźn. zm.)

§ 26 ust. 2 Regulaminu Studiów KUL

Opłata semestralna za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich

Prawo – I – IV rok – 2 300 zł

Prawo kanoniczne II-IV rok – 2 000 zł

Teologia – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej – 640 zł

Teologia – Systematic Theology – I-IV 6 000 zł

Psychologia
– I – II rok – 1 900 zł
– III – IV rok – 1 800 zł

Literaturoznawstwo (WNH), Językoznawstwo (WNH), Historia (WNH), Historia sztuki (WNH)

– I – II rok – 1 900 zł

– III – IV rok – 1 700 zł

Filozofia (grupa w języku angielskim) I – IV rok – 6 000 zł

Pozostałe kierunki studiów doktoranckich
– I – IV rok – 1 700 zł

 

Opłaty za druki

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta – 17 zł

Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta – 25,50 zł

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – 30 zł

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów doktoranckich – 45 zł

Opłata za wydanie dyplomu doktorskiego – 120 zł

Opłata za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego – 180 zł

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł


Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406 z późn. zm.)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.