KUL Logo

Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy:

 • 85 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
 • 100 zł – studia I i II stopnia na kierunki, przewidujące egzaminy wstępne
 • 150 zł – studia I stopnia na kierunku Muzykologia, sprawdzian uzdolnień artystycznych
 • 50 zł – studia podyplomowe
 • 30 – kursy

Kandydaci zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej:

 • kandydaci z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego
 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 14.12.2017 r.

Dokonać opłaty rekrutacyjnej należy poprzez konto kandydata w systemie rekrutacyjnym e-Rekrut w zakładce Opłata rekrutacyjna. Wybierając opcję „zapłać” można wpłacić online lub na wskazany rachunek bankowy (dane zostaną wysłane na e-mail kandydata).

UWAGA: Tegoroczni maturzyści mogą wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto wygenerowane przez system rekrutacyjny e-Rekrut dopiero po wprowadzeniu wyników matury!

Wysokość opłat za kształcenie na studiach wyższych pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademicki 2019/2020 dostępna TUTAJ.

Wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych

e-Pedagogika – studia niestacjonarne I stopnia (e-learning) – I-III rok – 1.700 zł

e-Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia (e-learning) – I-II rok – 1.700 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne I stopnia – I – III rok – 2.300 zł

Filologia angielska – studia niestacjonarne II stopnia – I – II rok – 2.500 zł

Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I – II rok – 1.950 zł, III-V rok – 1.900 zł

Prawo kanoniczne – studia niestacjonarne jednolite magisterskie – I-V rok – 1.900 zł

Opłata semestralna za przedmiot, specjalizacje i specjalności

Opłata za punkty ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym w odrębnych przepisach)

Opłata za 1 punkt ECTS    70zł

Opłata za zajęcia /secjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzenia efektów uczenia się    50zł

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od ilości punktów ECTS zwartych w modułach kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzania efektów uczenia się zostały wskazane przez Wnioskodawcę do potwierdzenia.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS, o której mowa w pkt. dot. innych opłat.

Opłata za druki

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 25,50 zł
Opłata za wydanie indeksu – 4,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów – 60,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu – 20,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu licencjatu kościelnego – 50,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu dyplomu licencjatu kościelnego – 75,00 zł

Inne opłaty

Opłata za powtarzanie przedmiotu:
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład – 360,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład – 120,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład – 240,00 zł
jeśli powtarzany przedmiot to praktyki – 120,00 zł
w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
Opłata za powtarzanie semestru – dla wszystkich kierunków  1 200,00 zł
(opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr)

Opłata za różnice programowe obejmujące udział w zajęciach na studiach niestacjonarnych z zastrzeżeniem, że różnice programowe mogą być wyznaczane w przypadkach:

 • przeniesienia z innej uczelni
 • zmiany formy studiów
 • wznowienia studiów
 • przyjęcia na II kierunek studiów
 • powrotu z urlopu

jeśli różnica programowa obejmuje ćwiczenia i wykład – 180,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje tylko wykład – 60,00 zł
jeśli różnica programowa obejmuje zajęcia inne niż wykład – 120,00 zł
jeśli różnica programowa to praktyki – 60,00 zł
Opłata za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych w związku ze wznowieniem studiów – 1 200,00 zł

(opłata pobierana tylko od osób wznawiających studia, które zostały skreślone z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce
opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr)