KUL Logo

Informatyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: m.in. grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
 • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również na współpracę interdyscyplinarną ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

Tytuł zawodowy magistra w zakresie informatyki uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. w zakresie „Informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)”)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Studenci nabywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • doskonała znajomość możliwości oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • biegle stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • projektowanie
 • tworzenie
 • implementacja i efektywna eksploatacja systemów informatycznych

 • umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami gospodarczymi
 • umiejętność formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych

 • absolwent swobodnie posługuje się językiem angielskim, zwłaszcza przy korzystaniu ze specjalistycznej dokumentacji technicznej i baz wiedzy

 • wiedza niezbędna do twórczego działania w zakresie administrowania systemami informatycznymi, budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych, projektowania w zakresie grafiki komputerowej, baz danych i technologii internetowych.

 • umiejętność stosowania aparatu matematycznego, techniki dowodzenia twierdzeń do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży informatycznej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: informatyka, matematyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych i technicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.