KUL Logo

Humanistyka cyfrowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Podczas studiów studenci wykształcą umiejętności badania, analizowania, gromadzenia i przetwarzania zasobów wirtualnej rzeczywistości. Na program studiów składają się przedmioty stricte humanistyczne, kształtujące komunikacyjne, społeczne, psychologiczne predyspozycje kandydatów oraz techniczne, dające wiele nowych możliwości. Studenci poznają tajniki pozycjonowania treści pod wyszukiwarki internetowe. Wiedzą jak sprzedawać i promować zasoby internetowe. Studenci znają też podstawowe różnice pomiędzy standardowymi, klasycznymi tekstami literackimi i publicystycznymi a ich internetowymi odpowiednikami. Duża część zajęć prowadzona jest w pracowniach komputerowych.

Studia przygotowują do:

 • potrzeb nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości technologii cyfrowych;
 • funkcjonowania w świecie cyfrowym, w którym Absolwent, profesjonalnie wprowadza i rozpoznaje zasady komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo autorskie, pracę z różnymi typami mediów, a także warunki gwarantujące bezpieczeństwo w sieci i reguły (info)etyki;
 • wykonywania zawodów:
  • redaktor portali internetowych,
  • redaktor czasopism,
  • redaktor wydawnictw naukowych i komercyjnych,
  • adiustator,
  • copywriter,
  • twórca stron internetowych,
  • grafik,
  • animator kultury,
  • pracownik agencji reklamowych

PROGRAM STUDIÓW

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (z nauk humanistycznych),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie: filologii polskiej, dziennikarstwa, grafiki komputerowej, menadżera kultury, edytorstwa.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

Z uwagi na praktyczny charakter studiów na kierunku humanistyka cyfrowa znacząca część programu stanowią zajęcia warsztatowe i projektowe m.in.:

 • projekt dyplomowy
 • warsztaty z projektowania stron www
 • warsztaty z InDesign
 • grafika komputerowa
 • sztuka pisania
 • praca z dźwiękiem

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • kompetencje do pracy w mediach (elektronicznych i tradycyjnych)
 • znajomość funkcjonowania mediów
 • kompetencje graficzne
 • umiejętność realizacji indywidualnych oraz grupowych projektów
 • znajomość zagadnień dotyczących współczesnej kultury popularnej
 • redakcja treści przeznaczonych do publikacji w sieci

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dotyczące organizacji i planowania pracy własnej oraz pracy zespołowej

 • znajomość metod planowania strategicznego

 • profesjonalna obsługa programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, deLibra i innych
 • profesjonalne przeszukiwanie sieci www
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie
 • znajomość narzędzi do pozycjonowania stron internetowych

Absolwent potrafi:

 • formułować problemy badawcze
 • wyszukać odpowiednie źródła informacji
 • dokonać oceny przydatności, krytycznej analizy i syntezy zdobytych informacji
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań do określonego zagadnienia badawczego

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innych kierunkach przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.