KUL Logo

Filologia romańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także uprawnienia dydaktyczne
 • pracy w szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • pracy w szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciela języka hiszpańskiego lub włoskiego – po ukończeniu dodatkowej specjalizacji dydaktycznej z zakresu drugiego języka romańskiego (hiszpański/włoski)

Absolwenci mogą pracować jako tłumacz, nauczyciel, metodyk, dziennikarz, krytyk, asystent biurowy, urzędnik, mediator kulturowy, przedstawiciel handlowy itd.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

obowiązkowe:

 • praktyki pedagogiczne z języka francuskiego – praktyka w szkole
 • praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – praktyka w przedsiębiorstwie, urzędzie, biurze mająca na celu zapoznanie studentów z pracą w zespole, współpracą z przełożonym, z organizacją i zarządzaniem czasem

nadobowiązkowe:

 • praktyka pedagogiczna z języka włoskiego i hiszpańskiego
 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy



Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
 • znajomość terminologii z zakresu języka francuskiego/hiszpańskiego/włoskiego ekonomii i finansów, administracji, hotelarstwa i turystyki
 • umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • przygotowanie studentów do pracy nauczyciela języka francuskiego jako obcego

 • umiejętność komunikowania się z przedstawicielem innej kultury
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z tematyki specjalistycznej w języku obcym
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność współpracy w zespole, planując i realizując wspólne projekty dydaktyczne

 • biegłe porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku francuskim, włoskim i hiszpańskim
 • znajomość języków w dziedzinach ekonomii, przedsiębiorczości, administracji, handlu, prawa
 • umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych

 • praca z tablicą interaktywną i znajomość jej oprogramowania
 • znajomość programów i stron do nauczania języków obcych

 • wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku zawodowym
 • organizowanie wakacyjnych wyjazdów zagranicznych w celach edukacyjnych (i zarobkowych)
 • przygotowanie i koordynowanie wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej


 Certyfikcja dodatkowa


I. JĘZYK FRANCUSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – CCIP):

 • Język francuski komunikacji zawodowej
  Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2); Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
 • Język francuski sekretariatu zawodowego
  Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B1), Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B2)
 • Język francuski turystyki i hotelarstwa
  Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1 (DFP tourisme et hôtellerie B1)
 • Język francuski ekonomii 1-go stopnia:
  Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)
 • Język francuski ekonomii 2-go stopnia:
  Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)

II. JĘZYK WŁOSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminu mającego na celu uzyskanie certyfikatu CELI (KUL jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Uniwersytetu w Perugii Centro Valutazione Certificatione Linguistiche, Università per Stranieri di Perugia).

III. JĘZYK HISZPAŃSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Cámara de Madrid).

 • Certyfikaty biznesowe:  Certificado Básico de Español de los Negocios (B2), Certificado Superior de Español de los Negocios (C1), Diploma de Español de los Negocios (C2)
 • Certyfikaty turystyczne: Certificado Básico del Español del Turismo (B2), Certificado Superior del Español del Turismo (C1)
 • Certyfikaty medyczne: Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud (B2), Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud (C1)


Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia romańska;

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym;

c) absolwenci innych kierunków, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2 lub zaliczenia egzaminu ze znajomości języka francuskiego na poziomie co najmniej B2. W wypadku niezdania egzaminu kandydat nie jest dopuszczany do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.