KUL Logo

Filologia romańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także uprawnienia dydaktyczne
 • pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciela języka hiszpańskiego lub włoskiego – po ukończeniu dodatkowej specjalizacji dydaktycznej z zakresu drugiego języka romańskiego (hiszpański/włoski)

Absolwenci mogą pracować jako dziennikarz, krytyk, tłumacz, asystent biurowy, urzędnik, mediator kulturowy, nauczyciel, tłumacz, metodyk, przedstawiciel handlowy itd.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe:

– praktyki pedagogiczne z języka francuskiego – praktyka w szkole

– praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – praktyka w przedsiębiorstwie, urzędzie, biurze mająca na celu zapoznanie studentów z pracą w zespole, współpracą z przełożonym, z organizacją i zarządzaniem czasem

 • nadobowiązkowe:

– praktyka pedagogiczna z języka włoskiego i hiszpańskiego

– oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
 • znajomość terminologii z zakresu języka francuskiego/hiszpańskiego/włoskiego ekonomii i finansów, administracji, hotelarstwa i turystyki
 • umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • przygotowanie studentów do pracy nauczyciela języka francuskiego jako obcego

 • umiejętność komunikowania się z przedstawicielem innej kultury
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z tematyki specjalistycznej w języku obcym
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność współpracy w zespole, planując i realizując wspólne projekty dydaktyczne

 • biegłe porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku francuskim, włoskim i hiszpańskim
 • znajomość języków w dziedzinach ekonomii, przedsiębiorczości, administracji, handlu, prawa
 • umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych

 • praca z tablicą interaktywną i znajomość jej oprogramowania
 • znajomośc programu Hot Potatos

 • wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku zawodowym
 • organizowanie wakacyjnych wyjazdów zagranicznych w celach edukacyjnych (i zarobkowych)
 • przygotowanie i koordynowanie wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia romańska

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym

c) absolwenci innych kierunków, pod warunkiem zaliczenia egzaminu ze znajomości języka francuskiego na poziomie co najmniej B2

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku końcowego) i konkursu ocen na dyplomie (50% wyniku końcowego). Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci filologii romańskiej KUL z ocena na dyplomie co najmniej 4,0.

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu literatury, językoznawstwa lub akwizycji i dydaktyki języków – w zależności od wskazanego przez kandydata wybranego kierunku badań, tj. wybranego seminarium magisterskiego.