KUL Logo

Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania i finansów administracji publicznej
 • przybliżenie słuchaczom tematyki wdrażania rozwiązań biznesowych na grunt administracji publicznej
 • wyposażenie słuchaczy w techniki efektywnego uczestniczenia w realizacji zadań stawianych przed jednostkami samorządu terytorialnego

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zamierzają aplikować do pracy w sektorze administracji publicznej
 • pracownicy administracji publicznej, którzy chcą rozwinąć i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu administracji publicznej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Praca w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Zarządzanie konfliktem w JST
 • Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • Budżet obywatelski
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Rola administracji publicznej w zarządzaniu funduszami europejskimi  (w latach 2014-2020)
 • Powszechny model samooceny CAF
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie projektami
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Pozyskiwanie środków europejskich
 • Powszechny model samooceny CAF
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Zarządzanie konfliktem w JST
 • Technika przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych
 • Przygotowanie decyzji administracyjnych
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej
 • Profesjonalna obsługa interesanta
 • Pozyskiwanie środków europejskich
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość form i kryteriów zatrudniania pracowników samorządowych, obowiązków i uprawnień pracownika samorządowego, przeprowadzania naboru
 • znajomość modeli zarządzania kapitałem ludzkim, zasad tworzenia opisów stanowisk pracy, metod selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy, przepisy prawa pracy i zasad motywacji pracowników
 • znajomość ustroju jednostek samorządu terytorialnego, zadań gminy, powiatu i województwa, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz umiejętność implementowania zasad budżetu zadaniowego
 • posiadanie wiedzy o źródłach pozyskiwania środków na realizację projektów w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość zasad procedury modelu samooceny CAF
 • znajomość pojęć i kategorii ryzyka w administracji publicznej, zasad zarządzania ryzykiem, metod analizy ryzyka
 • znajomość terminologii używanej w rachunkowości, rozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych
 • znajomość pojęć dotyczących wartości pieniądza w czasie oraz metod oceny projektów inwestycyjnych
 • umiejętność tworzenia opisów stanowisk pracy, dobierania metod rekrutacyjnych, motywowania pracowników oraz stosowania przepisów prawa pracy
 • umiejętność samodzielnego wypełniania wniosku aplikacyjnego o fundusze na realizacje projektu
 • umiejętność zaprojektowania oraz wdrożenia systemu samooceny według CAF
 • umiejętność wdrożenia systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, oceniania, monitorowania i przeciwdziałania ryzyku
 • umiejętność stosowania przepisów dotyczących finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
 • umiejętność stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, zakładania spraw i tworzenia dokumentów zgodnie z jej zasadami
 • umiejętność przygotowania decyzji administracyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych
 • umiejętność dobierania członków zespołu i dostosowania stylu zarządzania do profilu osobowościowego
 • umiejętność zarządzania konfliktem
 • umiejętność pracy i współdziałania aktywnego w grupie
 • otwartość na współpracę i budowę relacji
 • świadomość praw i obowiązków ciążących na pracownikach samorządowych
 • otwartość na zdobywanie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy oraz na podnoszenie kwalifikacji w ramach wykonywanych obowiązków
 • posiadanie postawy otwartej na współpracę i budowę relacji
 • wykazywanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań, dążenia do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • posiadanie świadomość odpowiedzialności wiążącej się z umiejętnością prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność sprawnej i efektywnej obsługi interesanta
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność prezentowania.

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA 5 % dla Absolwentów KUL !

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI