KUL Logo

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
 2. zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym
 3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)
 4. spełnienie dodatkowych wymogów określonych dla poszczególnych kierunków.

 

Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl 
Należy wypełnić wszystkie zakładki w kategoriach: dane osobowe, adresowe i dane dot. wykształcenia.

Po wybraniu kierunku z oferty należy zatwierdzić wybór i wydrukować kwestionariusz z kodem kreskowym.

 1. podpisany kwestionariusz z kodem kreskowym, wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym** rekrut.kul.lublin.pl 
 2. odpis, potwierdzoną w UCRK, notarialnie, przez urząd pocztowy, jednostkę administracji samorządowej lub rządowej kserokopię dyplomu ukończenia studiów*
 3. w przypadku studentów V roku jednolitych magisterskich zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie/zaliczenie IV roku studiów danego kierunku oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł (opłata nie podlega zwrotowi) – blankiet do zapłaty wraz z numerem rachunku do wygenerowania po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym
 5. w przypadku osób duchownych – zgodę odpowiednich władz na podjęcie studiów;
 6. dobrowolną ankietę na temat rekrutacji  ankieta dot. rekrutacji 2020_2021
 7. wniosek o zwrot dokumentów  wniosek o zwrot dokumentów 2020_2021
 8. odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne – więcej na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych kierunków.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w UCRK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

** W przypadku, gdy system rekrutacyjny jest nieaktywny, możliwe jest złożenie kwestionariusza wg. ustalonego formularza:

 Kwestionariusz 2020_2021

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej 2020_2021

 

15 lipca – 17 października 2021 r.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w UCRK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316

tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 95

 

Godziny pracy biura w czasie rekrutacji:

poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

 

 

Google Site Stats – send feedback