KUL Logo

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
 2. zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym
 3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)
 4. spełnienie dodatkowych wymogów określonych dla poszczególnych kierunków.

 

Rejestracji na studia podyplomowe należy dokonać w systemie rekrutacyjnym rekrut.kul.lublin.pl 
Należy wypełnić wszystkie zakładki w kategoriach: dane osobowe, adresowe i dane dot. wykształcenia.

Po wybraniu kierunku z oferty należy zatwierdzić wybór i wydrukować kwestionariusz z kodem kreskowym.

 1. podpisany kwestionariusz z kodem kreskowym, wygenerowany po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym** rekrut.kul.lublin.pl 
 2. potwierdzona notarialnie lub w UCRK kserokopia dowodu osobistego
 3. odpis lub potwierdzona notarialnie lub w UCRK kserokopia dyplomu ukończenia studiów*
 4. w przypadku studentów V roku jednolitych magisterskich zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające ukończenie/zaliczenie IV roku studiów danego kierunku oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł (opłata nie podlega zwrotowi) – blankiet do zapłaty wraz z numerem rachunku do wygenerowania po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym
 6. dwa zdjęcia (format legitymacyjny lub do dowodu)
 7. podpisane curriculum vitae – z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 8. zgodę odpowiednich władz (w przypadku osób duchownych)
 9. dobrowolną ankietę na temat rekrutacji  ankieta dot. rekrutacji 2017_2018
 10. wniosek o zwrot dokumentów  wniosek o zwrot dokumentów 2017_2018
 11. odpowiednie zaświadczenie w przypadku studiów posiadających dodatkowe wymogi formalne – więcej na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych kierunków

*W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

** W przypadku, gdy system rekrutacyjny jest nieaktywny, proszę odręcznie wypełnić kwestionariusz

Kwestionariusz 2017_2018

Natomiast opłatę rekrutacyjną dokonać w tym przypadku na ogólny numer konta

Dane_do_przelewu_opłaty_rekrutacyjnej_2017_2018

czerwiec – wrzesień 2018 r.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w UCRK, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316

tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 95

Godziny pracy biura:

poniedziałek-piątek: 8:00-15:30

sobota: 10:00-12:00 (w terminach zjazdów)

 

Google Site Stats – send feedback