KUL Logo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz rozwinięcie kompetencji interpersonalnych
 • zdobycie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy
 • zdobycia umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmian.
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy jako doradca personalny w agencjach personalnych, w instytucjach pośrednictwa pracy, w instytucjach szkolenia i doradztwa. zawodowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką zarządzania zasobami ludzkimi
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerowie, właścicieli firm, pracownicy działów personalnych, doradcy personalni, psychologowie pracy
 • osoby, które są zainteresowane problematyką motywowania pracowników, systemem ocen pracowniczych, rekrutacją i selekcją pracowników, tematyką szkoleń pracowniczych, itd. oraz zainteresowane relacjami między ludźmi, zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resources
 • osoby przygotowujące się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiciele działów human resources pragnący podnieść swoje kwalifikacje
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Kierowanie ludźmi
 • System ocen pracowniczych
 • Controlling kadrowy
 • Zarządzanie kompetencjami
 • System wynagradzania i motywowania
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ĆWICZENIA:

 • Kierowanie ludźmi
 • System ocen pracowniczych
 • System wynagradzania i motywowania
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Seminarium

KONWERSATORIA:

 • Zarządzanie procesem rekrutacji
 • Podstawy zarządzania firmą
 • Negocjowanie i zarządzanie konfliktami
 • Szkolenie i rozwój pracowników

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność praktyczna w zakresie zasad rekrutacji i selekcji pracowników
 • umiejętność budowania ścieżek kariery i rozwoju pracowników
 • umiejętność planowania i diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 • umiejętność oceny i wynagradzania pracowników
 • praktyczna umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi
 • umiejętność analizy zasobów ludzkich i audytu personalnego
 • umiejętność twórczego rozwiązywanie problemów zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność dążenia do samorozwoju i podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność organizacji pracy zespołu
 • umiejętności przywódcy w zakresie kierowania zespołami pracowniczymi

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i budowania odpowiednich relacji z innymi ludźmi.

Opłata za semestr: 1750 zł | Ilość semestrów: 2

Liczba miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI