KUL Logo

Zarządzanie oświatą

ZAREJESTRUJ SIĘ


ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program:

 • Etyka pracy nauczyciela konwersatorium
 • Prawo administracyjne
 • Polityka oświatowa Konwersatorium
 • Finansowanie oświaty Konwersatorium
 • Mediacja i negocjacje jako forma rozwiązywania sporów
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Konwersatorium
 • Ewaluacja placówki oświatowej
 • Zadania i funkcje organu nadzoru pedagogicznego
 • Postępowanie dyscyplinarne Konwersatorium
 • Arkusz organizacyjny szkoły konwersatorium
 • Współpraca dyrektora z organem prowadzącym
 • Zamówienia publiczne
 • Informatyzacja działalności oświatowej konwersatorium
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy
 • Karta nauczyciela konwersatorium
 • Kontrola zarządcza konwersatorium
 • Ochrona danych osobowych

dr hab. Michał Domagała – Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

ks. dr hab. Włodzimierz Broński

mgr Piotr Szczepanik

mgr Marta Janeczko

dr Anna Koper

mgr Elżbieta Denejko

mgr Rafał Wereszczyński

mgr Jolanta Misiak

dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

mgr Ewa Romaniuk

dr hab. Michał Domagała

mgr Dariusz Noskowicz

dr hab. Hanna Witczak

dr hab. Paweł Nowik

dr hab. Małgorzata Ganczar

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)ZASADY REKRUTACJI