KUL Logo

Zarządzanie kryzysowe z uprawnieniami kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w obszarze pracownik ochrony i mienia.

ADRESACI:

absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych

Studia prowadzone we współpracy z Służbą Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin!


Zajęcia prowadzone będą przez pracowników sektora publicznego i [prywatnego, specjalistów w przedmiotowej problematyce oraz pracowników uczelni wyższych

WYKŁADY

Etyka pracownika ochrony

Podstawy prawa karnego

Podstawy prawa ochrony mienia i osób

Negocjacje kryzysowe

Podstawy prawa cywilnego

ĆWICZENIA

Samoobrona i techniki interwencyjne

Taktyka wykonywania zadań w ochronie mienia

Pomoc przedmedyczna

Samoobrona i techniki interwencyjne

Specjalizacja strzelecka

Taktyka wykonywania zadań w ochronie mienia

Taktyka wykonywania zadań w ochronie osób

Projekt końcowydr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego

  • Umiejętność łączenia wielu kompetencji społecznych
  • Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do bieżącej pracy z ludźmi
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych
  • Umiejętność pracy w środowisku sieciowym

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w przedmiotowym obszarze, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa, w sektorze ochrony.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym –> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI