KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

– zapoznanie z regulacjami prawnymi na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień publicznych, stosowanych procedur oraz praktycznymi doświadczeniami jednostek podlegających pod PZP.
– uwypuklenie zmian, które wprowadza Ustawa Prawo Zamówień Publicznych uchwalona 11 września 2019.

ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych

Studia skierowane są do osób, które planują pracę lub już obecnie w ramach swoich obowiązków zajmują się organizacją zakupów podlegających pod Prawo o Zamówieniach Publicznych. Są to przede wszystkim zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, ale także w przedsiębiorstwach, które korzystają ze wsparcia z budżetu państwa lub budżetu Unii EuropejskiejWYKŁADY: 92 godziny lekcyjne
– Podstawy zamówień publicznych
– Prawo cywilne i gospodarcze
– Prawo Unii Europejskiej w krajowym systemie zamówień publicznych
– Środki ochrony prawnej
– Tryby udzielania zamówień publicznych
– Sprawozdawczość
– Kontrola zamówień publicznych
– Audyt zamówień publicznych
– Zamówienia publiczne w projektach dofinansowanych z UE
– Zamówienia publiczne a finanse publiczne
– Przeprowadzenie postępowania
– Umowy w zamówieniach publicznych

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 92 godziny lekcyjne
– Tryby udzielania zamówień publicznych
– Przygotowanie postępowania
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
– Ryzyko w zamówieniach publicznych
– Przeprowadzenie postępowania
– Zamówienia sektorowe
– Zamówienia na roboty budowlane
– Sprawozdawczość
– Kontrola zamówień publicznych
– Analiza ekonomiczno-finansowa oferenta
– Rola internetu w zamówieniach publicznych
Seminarium dyplomowe

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

– poznanie zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i UE
– umiejętność zgodnego z przepisami prawa przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego
– znajomość instytucji uczestniczących w systemie zamówień publicznych
– umiejętność rozstrzygnięcia dylematów natury prawnej jak i etycznej pojawiających się w działaniach związanych z zamówieniami publicznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– poznanie znaczenia zamówień publicznych i postępowania etycznego w zamówieniach publicznych z punktu widzenia dobra społecznego

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

– umiejętność sprawnego komunikowania się w procesie zamówienia publicznego
KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

– umiejętność przygotowania wystąpień publicznych związanych z procesami zamówień publicznych


KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

– umiejętność zaplanowania działań w procesie udzielania zamówienia publicznego oraz w procesie realizacji zamówienia publicznego
– umiejętność przyjmowania nadanych ról w procesie udzielania lub realizowania zamówienia publicznego

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

– umiejętność pozyskiwania informacji o możliwych do pozyskania/realizacji zamówieniach publicznych
– znajomość zasad uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

– umiejętność analizy potrzeb publicznych realizowanych poprzez udzielanie zamówień publicznych
– umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia procesu zamówienia publicznego
– umiejętność przeprowadzenia analizy ofert i wyboru realizatora zamówienia publicznego

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

– umiejętność obsługi Portalu Zamówień Publicznych


Opłata za semestr: 1900 zł | Opłata za semestr dla Absolwentów i Studentów KUL: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI