KUL Logo

Zamówienia publiczne (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w szczególności praktycznym.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,
 • pracownicy administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osoby, które mają zamiar podjąć pracę w instytucjach stosujących przepisy o zamówieniach publicznych,

dr hab. Dominik Tyrawa,

Dorobek (wybrane publikacje):

Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.

Autostrada i droga ekspresowa jako obszar quasi specjalny w systemie dróg publicznych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, nr 2, s. 291-304.

Model gospodarowania odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, nr 1, s. 108-131.

Bezpieczeństwo prawne jako wyznacznik działania administracji publicznej, [w:] Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, red. Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Leszek Bielecki, Lublin 2019, s. 227-236.

Omnibus bonis expedit salvam esse rem publicam. Uwagi na tle modelu bezpieczeństwa w polskiej Konstytucji, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 3, s. 50-59.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w samorządzie terytorialnym na przykładzie działania wspólnot mieszkaniowych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, nr 4, s. 141-155.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:]  Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej, red. Marek Ciecierski, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Olsztyn 2017, s. 175-188.

Współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego w systemie polskiej administracji publicznej, [w:] Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, red. Małgorzata Ganczar, Iwona Wieczorek, Łódź 2016, s. 37-48.

Cross-border cooperation of polish self-government administration in the light of the relation between administrative and international law, Review of Comparative Law 2016, nr 2, s. 23-38.

dr hab. Dominik Tyrawa (pracownik KUL, radca prawny),

dr Artur Lis (pracownik KUL oraz pracownik administracji rządowej),

dr Piotr Pomorski (pracownik KUL oraz pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego),

dr Dariusz Żak (pracownik KUL oraz pracownik Policji),

dr Dorota Tokarska (pracownik KUL),

mgr Piotr Tyrawa (pracownik urzędu administracji samorządowej)

mgr Dariusz Hofman (pracownik CUW Stalowa Wola),

mgr Magdalena Wrońska-Bulec (pracownik CUW Stalowa Wola).


Program obejmuje 2 semestry, tj. 180 godzin zajęć dydaktycznych:

Program studiów obejmuje:
WYKŁADY:

 • Publicznoprawne podstawy systemu zamówień publicznych,
 • Cywilnoprawne podstawy systemu zamówień publicznych,
 • Unijne podstawy systemu zamówień publicznych,
 • Środnik ochrony prawnej w zamówieniach publicznych,
 • Tryby udzielania zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne a finanse publiczne,
 • Zamówienia publiczne z wykorzystaniem środków unijnych,
 • Umowy w zamówieniach publicznych,
 • Przeprowadzenie postępowania,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Audyt zamówień publicznych,

ĆWICZENIA:

 • Tryby udzielania zamówień publicznych,
 • Ocena ryzyka w zamówieniu publicznym,
 • Przygotowanie postępowania,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Przeprowadzenie postępowania,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa oferenta,
 • Kontrola zamówień publicznych,

KONWERSATORIA:

 • Sprawozdawczość w zamówienia publicznych,
 • Zamówienia sektorowe,
 • Zamówienia na roboty budowlane,
 • Internet w zamówieniach publicznych,

SEMINARIA: 

 • Seminarium dyplomowe.
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Omawia zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zamówień publicznych, ich podstaw, funkcji oraz zasad, a także miejscu w systemie nauk i relacjach względem innych nauk,
 • Ma pogłębioną wiedzę w o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych wykorzystywanych i uczestniczących w systemie zamówień publicznych oraz ich istotnych elementach,
 • Zna metody pozyskiwania danych niezbędnych przy prawidłowym prowadzeniu procesu udzielania zamówień publicznych lub ubiegania się o zamówienia publiczne, zna metody i narzędzia analizy i interpretacji tekstów prawnych i dokumentów finansowych wymaganych w procesie udzielania i ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Ma wiedzę o normach i regułach (w tym prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne związanych ze zjawiskiem zamówień publicznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia,
 • Analizuje potrzeby publiczne realizowane poprzez udzielanie zamówień publicznych,
 • Stosuje zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do udzielania zamówień publicznych i ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych,
 • Rozstrzyga dylematy tak natury prawnej, jak i etycznej pojawiające się w działaniach powiązanych z zamówieniami publicznymi,
 • Dokonuje samooceny własnych kompetencji i na tej podstawie podejmuje kroki do uzupełnienia braków wiedzy lub umiejętności.KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
 • Potrafi charakteryzować specyfikę pracy w dziale zamówień publicznych,
 • W spójny sposób wypowiada się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,
 • Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji, a także wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie,
 • Przyjmuje nadane mu role w zespole, w tym role lidera i realizuje powierzone mu zadania z zakresu zamówień publicznych.Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie problematyki zamówień publicznych. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i praktycznych w zakresie szeroko rozumianego systemu zamówień publicznych.

Opłata za semestr: 1950 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI