KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej są w szczególny sposób kierowane do osób pracujących w ramach administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osób, które mają zamiar podjąć taką pracę. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w szczególności praktycznym.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy sektora gospodarki komunalnej, osoby, pragnące podnieść swoje kompetencje lub planujące podjąć prace we wskazanych instytucjach.

dr hab. Dominik Tyrawa,

Dorobek (wybrane publikacje):

Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.

Autostrada i droga ekspresowa jako obszar quasi specjalny w systemie dróg publicznych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, nr 2, s. 291-304.

Model gospodarowania odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, nr 1, s. 108-131.

Bezpieczeństwo prawne jako wyznacznik działania administracji publicznej, [w:] Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, red. Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Leszek Bielecki, Lublin 2019, s. 227-236.

Omnibus bonis expedit salvam esse rem publicam. Uwagi na tle modelu bezpieczeństwa w polskiej Konstytucji, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 3, s. 50-59.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w samorządzie terytorialnym na przykładzie działania wspólnot mieszkaniowych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, nr 4, s. 141-155.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:]  Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej, red. Marek Ciecierski, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Olsztyn 2017, s. 175-188.

Współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego w systemie polskiej administracji publicznej, [w:] Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, red. Małgorzata Ganczar, Iwona Wieczorek, Łódź 2016, s. 37-48.

Cross-border cooperation of polish self-government administration in the light of the relation between administrative and international law, Review of Comparative Law 2016, nr 2, s. 23-38.

dr hab. Filip Ciepły (pracownik KUL),

dr hab. Leszek Ćwikła (pracownik KUL),

dr hab. Dominik Tyrawa (pracownik KUL, radca prawny),

dr Artur Lis (pracownik KUL oraz pracownik administracji rządowej),

dr Piotr Pomorski (pracownik KUL oraz pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego),

dr Michał Jędrzejczyk (pracownik KUL, radca prawny),

dr Dariusz Żak (pracownik KUL oraz pracownik Policji),

dr Dorota Tokarska (pracownik KUL),

mgr Rafał Podleśny (informatyk),

mgr Paweł Laskowski (specjalista i międzynarodowy audytor wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),

mgr Piotr Tyrawa (pracownik urzędu administracji samorządowej).


Program obejmuje 2 semestry, tj. 180 godzin zajęć dydaktycznych:

WYKŁADY:
•  Wstęp do nauk prawnych,
•  Ustrój i zadania administracji publicznej,
•  Prawo finansowe i podatkowe w administracji publicznej,
•  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
•  Publiczne prawo gospodarcze,
•  Kontrola, kierowanie i nadzór w administracji publicznej,
•  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
•  Gospodarka komunalna,
•  Prawo karne w obszarze administracji publicznej,
•  Umowy cywilnoprawne w administracji publicznej,
•  Prawo zamówień publicznych,
•  Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
•  Prawo pracy i pragmatyki służbowe w obszarze administracji publicznej,
•  Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej.

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

•  Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej,
•  Pisma w zakresie publicznego prawa gospodarczego,
•  Pisma procesowe w zakresie prawa finansowego i podatkowego w obszarze administracji publicznej,
•  Informatyka w administracji publicznej,
•  Pisma w zakresie prawa zamówień publicznych,
•  Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji publicznej.
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Student zna i rozumie terminologię stosowaną w różnych obszarach administracji publicznej i naukach prawno-administracyjnych oraz stosuje ją w obrębie działalności praktycznej,
 • Ma rozszerzoną i aktualną wiedzę dotyczącą ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • Posiada wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego,
 • Zna przepisy prawne z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa zamówień publicznych, publicznego prawa gospodarczego,
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego, prawa handlowego i prawa pracy w administracji rządowej i samorządowej,
 • Posiada wiedzę z zakresu systemu organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w tym obszarze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych. Potrafi zastosować właściwą normę prawną z zakresu prawa administracyjnego w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego,
 • Potrafi wykazać się praktyczną znajomością poszczególnych etapów procedury administracyjnej, ma umiejętność sporządzenia decyzji, zaświadczenia, postanowienia, skargi do sądu administracyjnego,
 • Potrafi sporządzić dokumenty potrzebne do: założenia działalności gospodarczej, przygotowania wniosków oraz innych dokumentów w obszarze administracji publicznej,
 • Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej,
 • Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji.KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
 • Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej,
 • Potrafi wypowiadać się precyzyjnie i spójnie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu administracji publicznej,
 • Ma umiejętności w zakresie zastosowania technologii informatycznych w administracji publicznej.


Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie problematyki administracji publicznej. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i praktycznych w zakresie szeroko rozumianej administracji publicznej w Polsce.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI