KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych, w ramach prowadzonych studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej są w szczególny sposób kierowane do osób pracujących w ramach administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osób, które mają zamiar podjąć taką pracę. Głównych ich celem jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w szczególności praktycznym.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, tj. 180 godzin zajęć dydaktycznych:

WYKŁADY:
•  Wstęp do nauk prawnych,
•  Ustrój i zadania administracji publicznej,
•  Prawo finansowe i podatkowe w administracji publicznej,
•  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
•  Publiczne prawo gospodarcze,
•  Kontrola, kierowanie i nadzór w administracji publicznej,
•  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
•  Gospodarka komunalna,
•  Prawo karne w obszarze administracji publicznej,
•  Umowy cywilnoprawne w administracji publicznej,
•  Prawo zamówień publicznych,
•  Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego,
•  Prawo pracy i pragmatyki służbowe w obszarze administracji publicznej,
•  Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej.

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

•  Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej,
•  Pisma w zakresie publicznego prawa gospodarczego,
•  Pisma procesowe w zakresie prawa finansowego i podatkowego w obszarze administracji publicznej,
•  Informatyka w administracji publicznej,
•  Pisma w zakresie prawa zamówień publicznych,
•  Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji publicznej.


 
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

•  umiejętność realizowania zadań zawodowych wynikających z roli urzędnika
•  znajomość metod działania urzędów administracji publicznej
•  znajomość procedur charakterystycznych dla działania administracji publicznej
•  umiejętność funkcjonowania w strukturze administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

•  umiejętność funkcjonowania w relacjach urzędnik-petent
•  umiejętność planowania pracy urzędniczej
•  otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod obsługi klientaKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

•  umiejętność komunikowania się z petentami
•  umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowychOpłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI