KUL Logo

Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie specjalistyczne do wykonywania zawodu surdopedagoga (tj. jako nauczyciel, nauczyciel wspomagający, nauczyciel przedmiotowy według wcześniejszych kwalifikacji) do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzeniami słuchu w różnych placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych
 • zdobycie kwalifikacji na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków pedagogicznych oraz innych kierunków ze specjalizacją przygotowania pedagogicznego
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, np. absolwenci studiów podyplomowych, czynni nauczyciele, pedagodzy
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Audiologia pedagogiczna z elementami audiofonologii i audioprotetyki
 • Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy osób z uszkodzeniami słuchu
 • Psychologiczne problemy rozwoju i wychowania osób z uszkodzeniami słuchu
 • Lingwistyczne podstawy wychowania językowego osób z uszkodzeniami słuchu
 • Pedagogika specjalna
 • Surdopedagogika
 • Metodyka wychowania językowego osób z uszkodzeniami słuchu

 

ĆWICZENIA:

 • Audiologia pedagogiczna z elementami audiofonologii i audioprotetyki
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Diagnoza i terapia surdologopedyczna
 • Metodyka wychowania językowego osób z uszkodzeniami słuchu
 • Pomoc rodzinie wychowującej dziecko     z uszkodzonym słuchem
 • Opieka pedagogiczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Metodyka wczesnego nauczania czytania i mówienia
 • Metoda fonogestów
 • Polski język migowy

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyki (80 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność komunikowania się z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi z wykorzystaniem: wyraźnego mówienia, pisma, fonogestów, alfabetu palcowego, polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)
 • umiejętność odczytywania i interpretowania wyników badań audiologicznych
 • umiejętność tworzenia planu wsparcia dla uczniów z uszkodzeniami słuchu
 • umiejętność wspierania edukacji i dostosowywania treści nauczania i pomocy dydaktycznych do możliwości ucznia z uszkodzonym słuchem
 • umiejętność prowadzenia zajęć z wychowania słuchowo-językowego dla osób z uszkodzeniami słuchu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność skutecznej komunikacji się z rodzicami, nauczycielami i specjalistami
 • umiejętność komunikacji z osobami z uszkodzeniami słuchu w różnym wieku, posługującymi się różnymi systemami komunikacyjnymi
 • umiejętność czynnego posługiwania się specjalistyczną terminologią medyczną i lingwistyczną, konieczną do wymiany informacji ze specjalistami
 • umiejętność posługiwania się językiem migowym na poziomie certyfikatu I stopnia (z możliwością uzyskania certyfikatu)
 • umiejętność posługiwania się metodą fonogestów na poziomie certyfikatu II stopnia – instruktorskiego (z możliwością uzyskania certyfikatu instruktora metody).

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • praktyczna znajomość języka migowego (PJM, SJM), certyfikat I stopnia
 • znajomość terminologii surdopedagogicznej w zakresie jezyka migowego (PJM, SJM), z możliwością certyfikatu II stopnia.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • umiejętność podejmowania aktywności zawodowej ze znajomością specyfiki pracy w  różnych placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych
 • umiejętność wykorzystywania znajomości podstaw organizacyjno-prawnych przy opisie działalności placówek.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I NEGOCJACJI:

 • umiejętność prezentowania wiedzy i kompetencji jako specjalista i instruktor innym specjalistom, nauczycielom i rodzicom
 • umiejętność mówienia, recytowania i transliteracji z fonogestami przed publicznością
 • umiejętność tłumaczenia przed publicznością mowy na język migowy
 • umiejętność prowadzenia negocjacji z rodzicami, nauczycielami w zakresie wyboru metod rehabilitacji, wyboru i organizacji form wsparcia i wychowania językowego dla wychowanków.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność tworzenia programów wsparcia i terapii,
 • umiejętność stosowania innowacyjnych metod w nauczaniu i rehabilitacji (modyfikacje, dostosowanie materiałów dydaktycznych, kart pracy, kart egzaminacyjnych)
 • poszukuje metod pracy zapewniających najlepsze wsparcie dla konkretnego ucznia.

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI