KUL Logo

Studia teologiczno-katechetyczne

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu teologii oraz psychologii, pedagogiki, dydaktyki i prowadzenia zajęć katechezy
 • uzyskanie uprawnień do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej i w szkołach branżowych I i II stopnia – nabycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciel religii i uzyskać stosowne uprawnienia
 • nauczyciele religii oraz nauczyciele innych przedmiotów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku innym niż teologia
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Wprowadzenie do Pisma  Św.
 • Nowy Testament: Ewangelie
 • Nowy Testament: Listy
 • Stary Testament: pięcioksiąg, księgi historyczne
 • Teologia dogmatyczna: protologia, eschatologia
 • Teologia dogmatyczna: chrystologia
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia
 • Teologia fundamentalna: chrystologia, eklezjologia
 • Teologia fundamentalna: religiologia
 • Teologia moralna: ogólna
 • Liturgika: Rok Liturgiczny
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika specjalna
 • Katechetyka fundamentalna
 • Katechetyka materialna
 • Metodyka katechezy
 • Dydaktyka katechezy
 • Stary Testament księgi prorockie
 • Teologia dogmatyczna: pneumatologia
 • Teologia dogmatyczna: mariologia, eklezjologia
 • Teologia dogmatyczna: ekumenizm
 • Teologia moralna: szczegółowa
 • Teologia moralna: bioetyka
 • Liturgika: sakramenty
 • Teologia duchowości wychowawców
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Historia Kościoła
 • Psychologia osobowości
 • Katechetyka szczegółowa
 • Katechetyka specjalna

ĆWICZENIA:

 • Nowy Testament: Ewangelie
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia
 • Teologia moralna: szczegółowa

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej (60 godzin)
 • Praktyki katechetyczne w szkole średniej (60 godzin)
 • Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (30 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii teologicznej i pedagogicznej
 • znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
 • znajomość zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
 • znajomość działalności instytucji kultury, orientacja we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
 • znajomość relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, procesów i zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy
 • znajomość struktur i funkcji systemu edukacji; podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, a także pastoralno-charytatywnych
 • znajomość podstawowej wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, a także katechetycznej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, katechetycznych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • umiejętność stosowania metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczno-katechetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych i multimedialnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z uczniami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych
 • umiejętność pracy w zespole; umiejętność wyznaczania i przyjmowania wspólnych celów działania; umiejętność pełnienia roli lidera w zespole
 • umiejętność aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i ewangelizacyjno-katechetyczne.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność współpracy z gronem pedagogicznym oraz z duszpasterzami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • umiejętność udziału w życiu kulturalnym i inicjowanie wydarzeń kulturalnych
 • umiejętność bycia świadkiem, wychowawcą, nauczycielem.

KWALIFIKACJE 

 • Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Opłata za semestr: 1200 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w piątek od godziny 15.00 i w sobotę przez cały dzień.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI