KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia nadają kwalifikacje rolnicze konieczne dla osób przejmujących gospodarstwo lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą w sektorze rolniczym. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, 210 godzin zajęć dydaktycznych

WYKŁADY:

• Podstawy prawa i prawa rolnego
• Rachunkowość rolnicza
• Rynki rolne w Polsce i UE
• Innowacyjna ochrona roślin
• Restrukturyzacja, modernizacja i fundusze UE dla obszarów wiejskich
• Agrobiznes i rozwój obszarów wiejskich

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

• Podstawy gleboznawstwa rolniczego
• Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
• Technologia produkcji roślinnej
• Marketing artykułów rolnych
• Agroturystyka z ekologią
• Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych

Wszystkie zajęcia będą w formie stacjonarnej oraz udostępniane przez MS Teams w czasie rzeczywistym. Słuchacz będzie mógł uczestniczyć osobiście w zajęciach lub zdalnie według własnych potrzeb. Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych będą miały charakter stacjonarny.dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

dr hab. Leszek Ćwikła
dr hab. Dominik Tyrawa
dr Artur Lis
dr Dariusz Żak
mgr Karolina Szałas
mgr Grzegorz Przysucha
mgr Małgorzata Borys


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Słuchacz posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE
 • Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie
 • Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej
 • Rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania
 • Opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
 • Stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych
 • Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie
 • Potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w niej różne role, zmierzając do osiągnięcia założonego celu
 • Jest zdolny określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucjiKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
 • Posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania
 • Wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich
 • Rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów
 • Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu

INFORMATYCZNE:

 • Projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze
 • Umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne


Studia nadają kwalifikacje rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109).
Absolwent potrafi odpowiedzieć na potrzeby konkurencyjnej gospodarki i aktualne tendencje w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki. Potrafi również aplikować o pomoc finansową z programów UE.

Opłata za semestr: 1450 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI