KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia nadają kwalifikacje rolnicze konieczne dla osób przejmujących gospodarstwo lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą w sektorze rolniczym. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom kwalifikacji zawodowych jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych Młody Rolnik, Modernizacja Gospodarstw Rolnych.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, 210 godzin zajęć dydaktycznych

WYKŁADY:

• Podstawy prawa i prawa rolnego
• Rachunkowość rolnicza
• Rynki rolne w Polsce i UE
• Innowacyjna ochrona roślin
• Restrukturyzacja, modernizacja i fundusze UE dla obszarów wiejskich
• Agrobiznes i rozwój obszarów wiejskich

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

• Podstawy gleboznawstwa rolniczego
• Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
• Technologia produkcji roślinnej
• Marketing artykułów rolnych
• Agroturystyka z ekologią
• Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych


 
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE
• klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie
• posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich
• posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej
• rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania
• opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa
• wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
• potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metodKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• potrafi współdziałać i pracować w grupie
• przejawia właściwą postawę etyczną
• umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• potrafi aktywnie bronić własnych poglądów
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji

INFORMATYCZNE

• umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne
• posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania

KWALIFIKACJE

nadają kwalifikacje rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109).
Absolwent potrafi odpowiedzieć na potrzeby konkurencyjnej gospodarki i aktualne tendencje w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki. Potrafi również aplikować o pomoc finansową z programów UE.Opłata za semestr: 1450 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI