KUL Logo

Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądów powszechnych – studia finansowane ze środków UE

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • podniesienie kompetencji sędziów i asesorów sądowych z wydziałów cywilnych i gospodarczych poprzez nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

ADRESACI:

 • sędziowie i asesorzy sądowi z wydziałów cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych

PROGRAM STUDIÓW OPARTY JEST W GŁÓWNEJ MIERZE NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

KONWERSATORIA:

 • Elementy makro i mikroekonomii
 • Polskie i europejskie prawo gospodarcze
 • Zagadnienia ogólne stosowania prawa UE przez sądy polskie
 • Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finansowanie działalności gospodarczej ze środków UE
 • Elementy prawa handlowego
 • Elementy prawa podatkowego
 • Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Prawo konkurencji i własności przemysłowej
 • Rynek finansowy i kapitałowy
 • Instrumenty bankowe w działalności gospodarczej

WARSZTATY:

 • Elementy makro i mikroekonomii
 • Polskie i europejskie prawo gospodarcze
 • Polskie i europejskie prawo gospodarcze
 • Zagadnienia ogólne stosowania prawa UE przez sądy polskie
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finansowanie działalności gospodarczej ze środków UE
 • Elementy prawa handlowego
 • Elementy prawa podatkowego
 • Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Prawo konkurencji i własności przemysłowej
 • Instrumenty bankowe w działalności gospodarczej
 • Współpraca z biegłym rzeczoznawcą

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie w pogłębionym stopniu szczegółowych zagadnień  z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
 • poznanie ekonomicznych uwarunkowań zintegrowanych z wiedzą pozaprawną w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych
 • poznanie zasad stosowania prawa Unii Europejskiej w procesie orzeczniczym przez sądy
 • poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przepisy krajowe i wspólnotowe, w tym z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa podatkowego
 • poznanie podstaw funkcjonowania rynku finansowego w Polsce oraz instrumenty bankowe w działalności gospodarczej
 • poznanie zasad i metodologii sporządzania opinii przez rzeczoznawców majątkowych
 • umiejętność formułowania  i rozwiązywanie złożonych i nietypowych stanów  faktycznych, poprzez właściwe zastosowanie i interpretacje przepisów prawnych oraz zdobytej wiedzy ekonomicznej
 • umiejętność dokonania właściwego wyboru źródeł z zakresu prawa krajowego i wspólnotowego i ich właściwej interpretacji
 • umiejętność odczytywania danych oraz weryfikowania opinii rzeczoznawców pod kątem ich rzetelności, podstaw teoretycznych, sposobów motywowania formułowanych stanowisk
 • gotowość do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych w zakresie rozstrzygania sporów cywilnych i gospodarczych, działając w interesie publicznym
 • gotowość do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, mając świadomość znaczenia rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • gotowość do rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
 • umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy – formułowania stanowiska i budowania argumentacji w oparciu o właściwe zastosowane i zinterpretowane przepisy prawne oraz zdobytą wiedzę ekonomiczną
 • umiejętność komunikacji na tematy specjalistyczne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej  ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska.

Ilość semestrów: 2 semestry

Udział w studiach jest bezpłatny – finansowanie ze środków UE. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: zatrudnienie na stanowisku sędziego lub asesora sądowego. Wraz z kompletem dokumentów należy przedłożyć kopię lub oryginał zgody Prezesa sądu, w którym zatrudniony jest kandydat na uczestnictwo w studiach. 

ZASADY REKRUTACJI