KUL Logo

Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Głównym celem planowanych studiów podyplomowych w zakresie skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-przyrodniczą oraz znajomością podstaw ochrony przyrody w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Celem jest wykształcenie specjalistów o praktycznym i teoretycznym podejściu do przyrody, różnorodności biologicznej otaczającego nas środowiska, jego zagrożeniach i sposobach ochrony w taki sposób, aby obecny postęp cywilizacyjny i nowoczesność pogodzić z tym co naturalne. Głównym celem wdrażanej edukacji w czasie trwania tych studiów podyplomowych będzie przygotowanie absolwentów do podjęcia w przyszłości pracy w firmach wykonujących działania ochronne i świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego w firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych i prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko. Wspomniany kierunek studiów podyplomowych będzie łączył elementy ochrony przyrody czy zasoby natury, flory, fauny z wybiórczymi elementami ochrony środowiska w zarysie ogólnym związane z badaniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom wód, powietrza, gruntów i lasów. Przyroda jest dziedzictwem i bogactwem narodowym i powinna być rzetelnie chroniona przez organy administracji publicznej, osoby prawne oraz osoby fizyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
  tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,

Studia te kierowane są do tych, których interesują zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze oraz posiadają zamiłowanie do przyrody. Do tych, którzy marzą o pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem, oraz których interesuje zagospodarowanie lasu czy prowadzenie nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Dla tych dla których nie są obojętne zagadnienia – jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego; ochrona gruntów, wód, powietrza, rozwiązania techniczne do zagospodarowania odpadów. Studia te kierowane są przede wszystkim do osób mających w sobie pasję przyrodnika i doceniających bogactwo natury oraz interesujących się przyrodą, różnorodnością biologiczną, ekologią i ochroną różnych gatunków flory i fauny.


Dr hab. inż. Alicja Księżopolska – Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pełniący funkcję kierownika Katedry Ochrony Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska.

Dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo w 81 publikacjach naukowych w języku polskim i angielskim, w tym 4 monografii oraz 43 komunikatów i abstraktów konferencyjnych oraz czynne uczestnictwo w 45 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wybiórcze prace to: Księżopolska A. Monografia, Substancje humusowe jako podstawowy składnik życiodajnej ziemi i wody, Wydawnictwo KUL 2019, 81 stron; Księżopolska A, Włodarczyk T. i inni.. Effect of mineral and organic enrichments on actual denitrification and N2O- reducing activity of soil under flooded conditios, Scientia Agricola, (Brazil), ISSN (0103-9016), 2017, vol. 74, n.4, p, 334-342;.Księżopolska A. Monografia, Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby i rozkład materii organicznej. Wydawnictwo Adam Marszałek 2010,154 stron.; Księżopolska A, Joniec J. Activity of microorganisms parcipitacing in organic matter transformation in Haplic Luvisol soil, Ecological Chemistry and Engineering S, 21 (3), 2014, 499-514; Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J., Flis-Bujak M.: Respiration of the soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects). Polish Journal of Environmental Studies, vol.20, No.2, 2011, 387-392; Księżopolska A: Electrolytic conductivity of synthetic organomineral complexes. Scientia Agricola, (Brazil), vol.62. no.2, 2005, 133-137; Księżopolska A. Organic matter as the greatest bioenergy potential of soils-surfavce activity of humus substances. Ecological Chemistry and Engineering S, vol.18, No 4, 2011, 489-499 i inne.

Mgr Tomasz Wąsik

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ukończony kierunek ochrona środowiska). Obecnie pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. W pracy zawodowej zajmuje się ocenami oddziaływania na środowisko, ochroną przyrody i krajobrazu, działaniami ochronnymi na obszarach Natura 2000, planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Realizował i współrealizował wiele projektów dotyczących ochrony przyrody.

Mgr Inż. Mirosław Mach

Obecnie Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Janów Lubelski, poprzednio: Nadleśnictwo Kraśnik – Nadleśniczy; Nadleśnictwo Janów Lubelski – praca na stanowiskach podleśniczego, Praktyka zawodowa w lasach państwowych w Austrii. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Leśny; Studia podyplomowe – Gospodarka Finansowa w Lasach Państwowych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; wcześniej Technikum Leśne w Biłgoraju.

Dr Sylwia Terpiłowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ochrony Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska na WNIT KUL JP II w Stalowej Woli. Doktor nauk weterynaryjnych, magister biologii o specjalności mikrobiologia. Absolwent studiów podyplomowych: „Zarządzanie projektami społecznymi”, „Podyplomowe Studia w Zakresie Audytu Wewnętrznego w Sektorze Finansów Publicznych”, „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” oraz „Diagnostyka molekularna”. Ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko w projektach inwestycyjnych, w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, I-III oś priorytetowa. Ekspert Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko w projektach inwestycyjnych, w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Kontraktów terytorialnych.

Mgr Anna Gronba – Chyła

Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznym w Stalowej Woli. Magister ochrony środowiska : Studia jednolite magisterskie, kierunek Ochrony środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2005-2010). Studia podyplomowe: Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2010 -2011).


Semestr I:

 • Formy ochrony przyrody i ochrony gatunkowej – wykład 6 godz.
 • Ochrona różnorodności biotycznej wobec procesów o zasięgu globalnym – wykład 8 godz.
 • Ochrona przyrody na terenie Parków narodowych – wykład 6 godz.
 • Ochrona przyrody na terenie Parków narodowych – ćwiczenia 34 godz. godz.
 • Zintegrowana ochrona przyrody dziedzictwa kulturowego i krajobrazu – wykład 6 godz.
 • Zintegrowana ochrona przyrody dziedzictwa kulturowego i krajobrazu – ćwiczenia 11 godz.
 • Nowe wyzwania sieć ekologiczna „Natura 200” i korytarze ekologiczne – wykład 4 godz.

Semestr II:

 • Ochrona przyrody a zrównoważona gospodarka leśna -wykład 8 godz.
 • Ochrona przyrody a zrównoważona gospodarka leśna -ćwiczenia 11 godz.
 • Ochrona przyrody w praktycznym postępowaniu – wykład 12 godz.
 • Ochrona środowiska przed odpadami – wykład 5 godz.
 • Ochrona wód, powietrza i gruntów (zarys ogólny) – wykład 5 godz.
 • Oceny oddziaływania na środowisko – wykład 10 godz.
 • Technologie BAT – wykład 10 godz.
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Duże doświadczenie, wiedza, umiejętność z zakresu form ochrony przyrody i krajobrazu, znajomość obszarów i obiektów chronionych, ochrony flory i fauny, różnorodność, Europejski system Natura 2000, wiedza w zakresie ogólnym z podstaw prawnych ochrony przyrody w Polsce, wiedza w zakresie gospodarki odpadami, ochrony wód, powietrza i gruntów, zarządzania środowiskiem, organizacja ochrony przyrody w Polsce. Wykorzystanie predyspozycji, profesjonalizmu i zamiłowania do przyrody.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Wykorzystanie posiadanych umiejętności i rozumienie sytuacji społecznych w zakresie ochrony przyrody w Polsce, w tym odpowiedzialność, etyka ekologiczna, rozwiązywanie konfliktów ekologiczno-przyrodniczych.KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

Umiejętność współpracy z ludźmi, w tym uważnego słuchania i przemawiania w zakresie zdobytych umiejętności i wiedzy o ochronie przyrody w Polsce.


Opłata za semestr: 1500 zł |Opłata za semestr dla Absolwentów KUL – 1350 zł |Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI