KUL Logo

Psychologia transportu (studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania: kierowców, badań powypadkowych oraz badań przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, itd.
 • zdobycie podstaw do uzyskania przez psychologów uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie art.124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii

WYKŁADY:

 • Psychologia pracy
 • Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych
 • Psychologia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Sytuacyjne i ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Predyspozycje psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Metodyka  Psychologicznych Badań   Kierowców
 • Zaburzenia psychiczne istotne dla diagnozy przydatności kierowców zawodowych
 • Wpływ uzależnień na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ĆWICZENIA:

 • Metody diagnozy psychologicznej kierowców
 • Ekstremalne sytuacje transportowe
 • Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • Badanie, analiza  przypadku, interpretacja wyników, diagnoza uczestników ruchu drogowego
 • Organizacyjne i formalne aspekty pracy psychologa transportu
 • Psychometria i tworzenie norm w orzecznictwie
 • Komputerowe metody badań kierowców

KONWERSATORIA:

 • Podstawy psychologii transportu
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców
 • Ryzyko i stres w ruchu drogowym

 

Program jest oparty na metodyce badań kierowców zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność stosowania metod psychologicznych do badania kierowców, operatorów maszyn, egzaminatorów oraz motorniczych
 • umiejętność formułowania hipotez badawczych
 • umiejętność doboru narzędzi badawczych do poszczególnych przypadków
 • umiejętność posługiwania się normami oraz analizy uzyskanych wyników badań
 • umiejętność interpretacji uzyskanych wyników badań kierowców
 • umiejętność formułowania orzeczeń na potrzeby orzecznictwa
 • umiejętność obsługi aparatury do badania kierowców
 • umiejętność prowadzenia wywiadu diagnostycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w obszarze medycyny pracy
 • postawa otwarta na budowanie relacji psycholog-klient
 • umiejętność zarządzania zespołem diagnostycznym.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z klientami
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w obszarze Medycyny Pracy
 • umiejętność przedstawienia swojej opinii dotyczącej wyników badania
 • umiejętność posługiwania się językiem branżowym.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność przygotowania i obsługi bazy danych osób badanych
 • umiejętność przeprowadzenia badania za pomocą systemu SIGMA, Test2Drive oraz DrivePL
 • umiejętność przygotowania raportu oraz orzeczeń za pomocą programów komputerowych
 • umiejętność zarządzania informacjami.

Opłata za semestr: 1999 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych jednolitych magisterskich z psychologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI