KUL Logo

Przygotowanie pedagogiczne (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • uzyskanie kwalifikacji przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela II, III i IV etapie edukacyjnym
 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

ADRESACI:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj::

 • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
 • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
  studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program obejmuje 3 semestry, 375 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym:

WYKŁADY:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci i młodzieży
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Dydaktyka ogólna
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej
 • Etyka pedagogiczna
 • Psychologia społeczna
 • Wybrane zagadnienia z teorii zawodu nauczyciela

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
 • Wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza
 • Metodyka pracy z dorosłymi
 • Metodyka zajęć w czasie wolnym
 • Metodyka specjalna
 • Emisja głosu
 • Projektowanie programów dydaktyczno- wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Metodyka pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się
 • Metodyka przedmiotowa

INNE:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym (150 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych
 • umiejętność tworzenia autorskich programów wychowawczych
 • zdobycie kwalifikacji do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z dorosłymi uczniami
 • umiejętność planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

KWALIFIKACJE

nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela.


Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI