KUL Logo

Przygotowanie pedagogiczne (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • uzyskanie kwalifikacji przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV etapie edukacyjnym  zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. (do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+ – niewymagany do przyjęcia na studia podyplomowe)
 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

ADRESACI:

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj.:

 • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
 • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
  studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program obejmuje 380 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk:

WYKŁADY:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia społeczna
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Etyka pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza na II etapie edukacyjnym
 • Pedagogika uczniów z trudnościami w uczeniu się na II etapie edukacyjnym
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza na III i IV etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka ogólna
 • Wybrane zagadnienia teorii zawodu nauczyciela

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

 • Metodyka specjalna
 • Emisja głosu
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Metodyka zajęć w czasie wolnym na II oraz II i IV etapie edukacyjnym
 • Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela II oraz II i IV etapie edukacyjnym
 • Metodyka przedmiotowa na II edukacyjnym
 • Metodyka przedmiotowa na  III i IV etapie edukacyjnym
 • Wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Biomedyczne podstawy rozwoju  i  wychowanie zdrowotne
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza  na II etapie edukacyjnym
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza  na III  i IV etapie edukacyjnym
 • Pedagogika uczniów z trudnościami w uczeniu się na III i IV etapie edukacyjnym
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela

INNE:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym (150 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela (diagnozowania, planowania, rywalizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno- wychowawczego)
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych
 • umiejętność wyboru i modyfikacji programów nauczania
 • umiejętność tworzenia autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z uczniami
 • umiejętność planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji ukierunkowana na analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI