KUL Logo

Przygotowanie pedagogiczne (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagogicznych, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, a nieposiadających wymaganego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.  Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela.

ADRESACI:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj::

 • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
 • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
  studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program obejmuje 3 semestry, 375 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym:

WYKŁADY:

• Pedagogika ogólna
• Pedagogika społeczna
• Pedagogika specjalna
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci i młodzieży
• Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
• Dydaktyka ogólna
• Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej
• Etyka pedagogiczna
• Psychologia społeczna
• Wybrane zagadnienia z teorii zawodu nauczyciela

ĆWICZENIA I KONWERSATORIA:

• Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
• Wybrane zagadnienia z teorii wychowania
• Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
• Praca opiekuńczo-wychowawcza
• Metodyka pracy z dorosłymi
• Metodyka zajęć́ w czasie wolnym
• Metodyka specjalna
• Emisja głosu
• Projektowanie programów dydaktyczno- wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela
• Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
• Metodyka pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się

dr Rafał Kuzioła

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych
 • umiejętność tworzenia autorskich programów wychowawczych
 • zdobycie kwalifikacji do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z dorosłymi uczniami
 • umiejętność planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

KWALIFIKACJE

nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela.


Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI