KUL Logo

Prawo ochrony zdrowia

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony zdrowia, to jest z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, prawa dotyczącego organizacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym zasad jej finansowania
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi w ochronie zdrowia, w tym dotyczącymi praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego
 • zapoznanie uczestników z rodzajami i zasadami odpowiedzialności za działania w ochronie zdrowia.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką prawa w systemie ochrony zdrowia
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia te mają charakter kwalifikacyjny dla absolwentów kierunków studiów bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia, tj. lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, psychologów klinicznych

Natomiast dla absolwentów studiów prawniczych, w tym dla radców prawnych i adwokatów studia te mają charakter doskonalący. 

WYKŁADY:

 • Źródła prawa medycznego jako elementu składowego systemu prawnego ochrony zdrowia – ogólna charakterystyka
 • Modele opieki zdrowotnej w wybranych państwach. Ochrona zdrowia w prawie UE – opieka transgraniczna
 • Problemy etyczne i bioetyczne w wykonywaniu zawodów medycznych
 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia
 • Finansowanie ochrony zdrowia
 • Podmioty uprawnione do świadczeń zdrowotnych
 • Zasady refundacji leków, programy lekowe, przypadki szczególne objęte refundacją
 • System państwowego ratownictwa medycznego – organizacja , jednostki oraz zasady finansowania sytemu
 • System informacji medycznej
 • Zasady przetwarzania danych medycznych
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Aspekty prawne ochrony zdrowia psychicznego
 • Medycyna sądowa

ĆWICZENIA:

 • Zasady prowadzenia, formy i rodzaje działalności leczniczej
 • Zasady świadczenia usług medycznych na odległość
 • Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych
 • Zakres i zasady udzielania świadczeń gwarantowanych
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek denuncjacji
 • Prawa pacjenta
 • Dokumentacja medyczna
 • Pracowniczy status i odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego

KONWERSATORIA:

 • Problemy etyczne i bioetyczne w wykonywaniu zawodów medycznych
 • Sieć szpitali w systemie ochrony zdrowia
 • Zgoda pacjenta i odstępstwa od obowiązku jej uzyskania
 • Informowanie pacjenta o stanie zdrowia oraz komunikacja lekarz-pacjent
 • Dziecko podmiot czy przedmiot leczenia?
 • Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta w sprawach o naruszenie indywidualnych i zbiorowych  praw pacjentów
 • Prawo wykonywania zawodów medycznych:  Prawo i zasady wykonywania zawodów medycznych: lekarza, felczera, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego
 • Odpowiedzialność zawodowa i  status samorządów zawodowych zawodów medycznych
 • Zasady uznawania prawa do wykonywania zawodów medycznych
 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych – prokreacja wspomagana,
 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych – inżynieria genetyczna
 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych – terminacja ciąży
 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych transplantacje
 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych – zabiegi kosmetyczne, chirurgia plastyczna
 • Opieka psychologiczna – psychoterapia, psychoedukacja, wsparcie psychologiczne
 • Szczególe przypadki prowadzenia opieki psychologicznej
 • Hospicja
 • Oddziały opieki paliatywnej
 • Aspekty prawne śmierci
 • Biegły sądowy w procesie karnym
 • Biegły sądowy w procesie cywilnym
 • Odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność karna  w ochronie zdrowia
 • Postępowanie przed komisją ds. zdarzeń medycznych
 • Produkty lecznicze – pojęcie, zasady obrotu
 • Produkty z pogranicza
 • Badania Kliniczne
 • Zasady wystawiania recept

WARSZTATY:

 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia – case study

Program studiów obejmuje w sumie 185 godzin zajęć. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i złożenie egzaminu końcowego z całości studiów.

 

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, stypendystka I edycji Programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,  członek European Association of Health Law  oraz World Association for Medical Law, autorka publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym współautorka IV Tomu serii Prawo Medyczne wydawanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, prelegentka na międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa ochrony zdrowia.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie podstawowej siatki terminologicznej prawniczej i medycznej z zakresu prawa ochrony zdrowia
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych aktów normatywnych tworzących system prawa ochrony zdrowia, w tym prawa Unii Europejskiej
 • zdobycie wiedzy o zasadach funkcjonowania i organizacji  instytucji w systemie ochrony zdrowia
 • poznanie mechanizmów udzielania świadczeń ochrony zdrowia, w tym ich finansowania, w aspekcie krajowym oraz w ramach tzw. opieki  transgranicznej
 • poznanie zasad i poszczególnych form prowadzenia działalności leczniczej różnych zawodów medycznych oraz zasad funkcjonowania państwowego sytemu ratownictwa medycznego w Polsce
 • poznanie regulacji dotyczących prawa pracy w ochronie zdrowia
 • poznanie zasad świadczenia usług medycznych na odległość
 • poznanie praw pacjenta i obowiązków personelu medycznego
 • poznanie warunków wykonywania zawodów medycznych w Polsce, w tym  lekarza, felczera, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmaceuty, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego
 • poznanie prawnych i etycznych aspektów wykonywania zabiegów szczególnych, w tym prokreacji wspomaganej, inżynierii genetycznej, terminacji ciąży, transplantacji
 • umiejętność posługiwania się aktami prawnych relewantnymi w obszarze ochrony zdrowia
 • umiejętność formalnego rozpoczynania działalności leczniczej
 • umiejętność postępowania w sposób zgodny z procedurami wynikającymi z przepisów prawa zamówień publicznych
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przetwarzania danych medycznych
 • umiejętność praktycznego zastosowania regulacji prawnych dotyczących praw pacjenta i obowiązków personelu medycznego, zwłaszcza w zakresie obowiązku informacyjnego
 • umiejętność sporządzania podstawowych pism procesowych związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za zachowania w ochronie zdrowia
 • umiejętność właściwego opiniowania oraz wykorzystania instytucji biegłego  w postępowaniach sądowych dotyczących ponoszenia odpowiedzialności za zachowania w ochronie zdrowia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą postęp nauk medycznych
 • świadomość społecznej i prawnej doniosłości zagadnień związanych  ze zdarzeniami w ochronie zdrowia
 • zdolność do etycznej refleksji na temat nowoczesnych metod leczenia
 • świadomość odpowiedzialności związanej z umiejętnością prawidłowego stosowania i interpretowania przepisów
 • umiejętność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych  składających się z osób wykonujących zawody medyczne oraz prawnicze
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, czy instytucjach zawiązanych z ochroną zdrowia
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej poszczególnych zawodów medycznych
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodów medycznych

 

Opłata za semestr: 1750 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI