KUL Logo

Prawo kanoniczne dla prawników

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością w podjęciu studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w zakresie adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji.

ADRESACI:

Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego.
Absolwenci studiów prawniczych.
Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.Wykłady 164 godz. W programie m.in.

Propedeutyka prawa kanonicznego

Ustrój hierarchiczny Kościoła

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zwyczajny i skrócony)

Udział adwokata w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sankcje karne w prawie kanonicznym

Dochodzenie prawne w sytuacji zgłoszenia nadużycia seksualnego

Podmiot odpowiedzialności cywilnej za przestępstwa przeciwko mieniu i osobom

Zarządzaniem majątkiem kościelnym

Uznanie kościelnych aktów administracyjnych w państwowym porządku prawnym

 

Ćwiczenia 16 godz.

Aspekty praktyczne dowodzenia w procesach o nieważność małżeństwa

Konstrukcja pism procesowych w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa

Opracowanie obrony w oparciu o przykładowe akta spraw

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w trybie zdalnym
Natomiast zajęcia praktyczne – w trybie stacjonarnymKs. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Pracuje w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu kościelnego prawa majątkowego i wyznaniowego. Kierownik i wykonawca kilku grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki

Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL,
Kierownik Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL.
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL
Dr hab. Anna Słowikowska
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Dr Agnieszka Romanko
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. dr Wojciech Witkowski
Asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Znajomość zagadnień interpretacji prawa kanonicznego
• Znajomość tytułów prawnych prowadzenia spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa
• Umiejętność prowadzenia obrony w trybunałach kościelnych
• Znajomość zagadnień dotyczących dochodzenia prawnego w sytuacji nadużyć przeciwko mieniu i osobom.
• Praktyczne przygotowanie do prowadzenia spraw spornych i karnych w trybunałach kościelnych oraz poszerzenie wymaganej wiedzy z zakresu zarządzania finansami instytucji kościelnych oraz cmentarzami parafialnymi


KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Umiejętność konstruktywnej argumentacji
• Umiejętność negocjacji i mediacji
• Odpowiedzialność za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie poradnictwa z prawa kanonicznego i adwokatury kościelnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi
• Umiejętność podejmowania wyzwań zawodowych, w szczególności rzetelnego prowadzenia spraw w instytucjach kościelnych


Absolwent uzyskuje dyplom, który daje możliwość pełnienia funkcji doradców z prawa kanonicznego w kościelnych trybunałach sądowych, a także stanowi podstawę, aby biskup upoważnił go pełnienia funkcji audytora, asesora, kierownika kancelarii sądu, notariusza lub adwokata kościelnego (Instrukcja Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 28.04.2018)

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych prawniczych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI