KUL Logo

Podatki i prawo podatkowe

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przygotowanie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • osoby, które prowadzą lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego (6 godz.)
 • Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym ( 8 godz.)
 • Ordynacja podatkowa – część ogólna ( 10 godz.)
 • Ordynacja podatkowa – część procesowa (20 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (8 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (20 godz.)
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, europejskie prawo podatkowe (12 godzin)
 • Podstawy prawa gospodarczego (10 godz.)
 • Akcyza i podatek od towarów i usług (18 godz.)
 • Podatek od gier (4 godz.)
 • Podatki lokalne (10 godz.)
 • Podatki majątkowe ( 8 godz.)
 • Polityka podatkowa (4 godz.)
 • Opłaty publicznoprawne (5 godz.)
 • Doradztwo podatkowe (6 godz.)

ĆWICZENIA:

 • Organy Krajowej Administracji Skarbowej (10 godz.)
 • Wzory pism procesowych w postępowaniu podatkowym (10 godz.)
 • Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych (6 godz.)
 • Analiza podatkowa (5 godz.)
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi (8 godz.)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji (6 godz.)
 • Prawo karne skarbowe (6 godz.)

Monika Münnich
dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym oraz w zakresie dogmatyki prawa podatkowego.
Beata Kucia-Guściora
Dr hab. nauk prawnych, prof. KUL, pracownik naukowy zatrudniony w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym, w tym w prawie podatkowym międzynarodowym.
Michalina Duda-Hyz
dr nauk prawnych adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Bożena Zybura
Absolwentka WPiA UMCS. W latach 2007-2010 Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji i w w/w latach redaktor Naczelny gazety „Doradca Podatkowy”. Od 2010 do 2018 r. Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału KIDP. Aktualnie członek Zarządu i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Właścicielka Kancelarii podatkowej świadczącej od ponad 27 lat kompleksowe usługi na rzecz małych i średnich podmiotów gospodarczych. Reprezentacja podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II instancji oraz przed WSA i NSA w zakresie kontroli decyzji administracyjnych. Wykładowca, doradca podatkowy praktyk, autorka ponad 30 publikacji z zakresu materialnego prawa podatkowego.
Iwona Kamińska-Pecko,
Mgr prawa, pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Specjalista w zakresie podatków dochodowych. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego.
Marcin Burzec
Dr nauk prawnych, adiunkta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na WPPKiA KUL. Stały sekretarz Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX. Radca prawny i pozaetatowy członek SKO w Lublinie. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Michał Jędrzejczyk
Dr nauk prawnych, asystent Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na WPPKiA KUL. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Radca prawny.
Artur Krukowski
Dr nauk prawnych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ogólnego i szczegółowego.
Grzegorz Matysek
Dr nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS, członek zarządu firmy audytorsko-doradczej DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Biznesu, członek Rady Loży Lubelskiej Business Centre Club. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.
Piotr Pomorski
Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Adam Zdunek
Dr nauk prawnych, od 20 związany ze skarbowością, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, autor lub współautor wielu artykułów naukowych o tematyce podatkowej. Od 2008 roku, współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce”. Doświadczenie wykładowcy zdobywał min. na studiach podyplomowych kształcących pracowników izb i urzędów skarbowych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z procesowym prawem podatkowym oraz prawem karmnym skarbowym.
Bernard Zięba
Mgr prawa, Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w prawie podatkowym
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu prawa podatkowego krajowego, unijnego oraz międzynarodowego
 • umiejętność ustalania właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych, wniosków o ulgi podatkowe, odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej
 • umiejętność dokonywania obliczeń wysokości zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach i opłatach
 • umiejętność dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania dla danego rodzaju działalności gospodarczej.
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako strony postępowania podatkowego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako kontrolowanego w toku kontroli.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI