KUL Logo

Podatki i prawo podatkowe

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przygotowanie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • osoby, które prowadzą lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego – dr Monika Münnich, wykładowca KUL (6 godz.)
 • Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym – dr Artur Krukowski, Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie ( 8 godz.)
 • Ordynacja podatkowa – część ogólna – dr Artur Krukowski Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie ( 10 godz.)
 • Ordynacja podatkowa – część procesowa – dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej (20 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – dr Grzegorz Matysek, wykładowca UMCS, doradca prawny (8 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – mgr Iwona Kamińska-Pecko, pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (20 godz.)
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, europejskie prawo podatkowe – dr. hab. Beata Kucia-Guściora, wykładowca KUL (12 godzin)
 • Podstawy prawa gospodarczego – mgr Michał Jędrzejczyk, wykładowca KUL i radca prawny (10 godz.)
 • Akcyza i podatek od towarów i usług – mgr Bernard Zięba, pracownik Lubelskiego  Urzędu Skarbowego (18 godz.)
 • Podatek od gier – dr Michalina Duda-Hyz, wykładowca KUL (4 godz.)
 • Podatki lokalne – dr Marcin Burzec, wykładowca KUL, pozaetatowy członek SKO w Lublinie (10 godz.)
 • Podatki majątkowe – dr Artur Krukowski, Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie ( 8 godz.)
 • Polityka podatkowa – dr Piotr Pomorski, wykładowca KUL (4 godz.)
 • Opłaty publicznoprawne – dr Marcin Burzec, wykładowca KUL, pozaetatowy członek SKO w Lublinie (5 godz.)
 • Doradztwo podatkowe – mgr Maria Zybura, doradca podatkowy (6 godz.)

 

ĆWICZENIA:

 • Organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej (10 godz.)
 • Wzory pism procesowych w postępowaniu podatkowym – mgr Michał Jędrzejczyk, wykładowca KUL i radca prawny (10 godz.)
 • Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych – mgr Bernard Zięba, pracownik Lubelskiego  Urzędu Skarbowego (6 godz.)
 • Analiza podatkowa – mgr Bernard Zięba, pracownik Lubelskiego  Urzędu Skarbowego (5 godz.)
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi – dr Artur Krukowski Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie (8 godz.)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji – dr Artur Krukowski Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie (6 godz.)
 • Prawo karne skarbowe – dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej (6 godz.)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w prawie podatkowym
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu prawa podatkowego krajowego, unijnego oraz międzynarodowego
 • umiejętność ustalania właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych, wniosków o ulgi podatkowe, odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej
 • umiejętność dokonywania obliczeń wysokości zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach i opłatach
 • umiejętność dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania dla danego rodzaju działalności gospodarczej.
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako strony postępowania podatkowego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako kontrolowanego w toku kontroli.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI