KUL Logo

Organizacja i zarządzanie w przygotowaniu obronnym młodzieży

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

 • Celem studiów jest wyposażenie pracowników szkół, organizacji proobronnych i innych zainteresowanych instytucji w wiedzę i umiejętności wspomagające realizację codziennych działań  zawodowych związanych z przygotowaniem młodzieży do działań w systemie bezpieczeństwa o obronności.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie cyberprzestrzeni i zarządzania bezpieczeństwem systemów sieciowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych


Przedmioty:

 • Armia w systemie bezpieczeństwa
 • Media i zarządzanie informacją
 • Polityka i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego
 • Rozwiązywanie konfliktów i kryzysów społecznych
 • Wychowanie patriotyczne i ochrona dziedzictwa narodowego
 •  Zarządzanie obronnością i bezpieczeństwem narodowym
 • Gry strategiczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Mapa zagrożeń i ich rozpoznawanie
 • Przywództwo w sytuacjach kryzysowych
 • Zagrożenia i kryzysy w cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem personalnym
 • Projekt końcowy


dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego


Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci, praktycy związani z przedmiotowo tematyką. Prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze realizowanych studiów podyplomowych. Są pracownikami i współpracownikami instytucji państwowych, publicznych i prywatnych.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Umiejętność łączenia kompetencji społecznych, prawnych i branżowych w zakresie analizy szans i wyzwań w przedmiotowym zakresie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do analizy wyzwań w obszarze bezpieczeństwa i obronności
KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

Umiejętność nawiązywania wielowymiarowych, bezpiecznych kontaktów w wielowymiarowym środowisku

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa i obronności, w tym zwłaszcza środowisku szkolnym.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI