KUL Logo

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy jako: nauczyciel wspomagający – specjalista pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i placówkach specjalnych, asystent ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, pedagog specjalny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdobycie stosownych uprawnień zgodnie z rozporządzeniami: Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne
 • nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek zajmujących się edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Pedagogika specjalna

ĆWICZENIA:

 • Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika specjalna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Elementy wczesnej rehabilitacji ruchowej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży
 • Praca z rodziną  dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspieranie rozwoju dorosłych i starszych osób  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych
 • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Metodyka pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z uczniem z autyzmem
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w edukacyjnych placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych
 • Konstruowanie programów terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Arteterapia  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka (120 godzin)
 • Seminarium

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnienia integralnego rozwoju człowieka w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • znajomość środowisk wychowawczych, więzi społecznych w tych środowiskach i ich roli w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, dostrzeganie prawidłowości i przyczyn zakłóceń w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • znajomość metodyki nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki jako nauczyciela-pedagoga
 • znajomość założeń, koncepcji, obowiązków i metod pracy nauczyciela wspierającego oraz nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki
 • znajomość specyfiki funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie, szkole i innych instytucjach terapeutycznych oraz sposobów pracy z nimi
 • umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność analizy sytuacji wychowawczej i jej genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej oraz wskazania na uwarunkowania i zależności
 • umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań
 • umiejętność zaprojektowania planu pracy terapeutyczno-edukacyjnej/program pracy terapeutycznej/rewalidacyjnej  z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając złożoność i specyfikę potrzeb konkretnego dziecka
 • umiejętność diagnozowania, pozwalająca na rozpoznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej
 • umiejętność oceny przydatności metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu u osoby z upośledzeniem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagoga specjalnego
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji
 • otwartość na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną
 • świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność animowania i motywowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pracy nad rozwojem, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • umiejętność motywowania osób z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i społecznej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, rodzicami i specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów KUL – 10%

Studentów V roku (studia jednolite magisterskie) KUL – 10%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w piątki od godz. 16:30 oraz w soboty)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI