KUL Logo

Ochrona konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką ochrony konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich. Zasadniczym celem studiów jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w praktycznym.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.


Program: 

 • Geneza i rozwój prawa konkurencji, własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • Podmiotowy zakres prawa autorskiego i własności przemysłowej
 • Cywilnoprawna ochrona dóbr niematerialnych
 • Przedmiot ochrony własności intelektualnej
 • Prawa pokrewne
 • Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Anty konkurencyjne koncentracje przedsiębiorców
 • Prawnokarna problematyka własności intelektualnej
 • Odpowiedzialność w prawie ochrony konkurencji i konsumentów
 • Własność intelektualna w systemie podatkowym
 • Niedozwolone postanowienia umowne, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe
 • Postępowanie przed Prezesem Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Procedury rejestracyjne w prawie własności przemysłowej
Dariusz Żak – doktor nauk prawnych, prawnik, specjalista z zakresu ochrony konkurencji, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Zatrudniony jako pracownik naukowo – dydaktyczny od 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, realizując wykłady z różnych przedmiotów prawnych. Współpracuje ponadto, z kilkoma jednostkami akademickimi w ramach umów cywilnoprawnych. Członek wydawnictw naukowych, zespołów eksperckich, kierownik zespołów badawczych i studiów podyplomowych. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu prawa przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych. Uczestnik konferencji krajowych, międzynarodowych oraz naukowych wyjazdów zagranicznych. Ponadto, jako długoletni praktyk prowadzi specjalistyczne szkolenia, kursy dla podmiotów gospodarczych oraz wykłady na studiach podyplomowych. Od kilkunastu lat zatrudniony w administracji rządowej.

 

 

 


dr hab. Leszek Ćwikła – doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor licznych publikacji naukowych, specjalista w zakresie historii prawa.
dr hab. Dominik Tyrawa – wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu prawa publicznego, habilitację uzyskał w 2020 r. na podstawie dorobku naukowego i osiągnięcia naukowego pt. „Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym” Lublin 2018. Autor blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 2006 r., w latach 2013-2018 pracownik Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Od 2020 r. radca prawny.
dr hab., prof. AszWoj Marek Bielecki – zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Instytut Prawa oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wiceprezes stowarzyszenia „Prawo na drodze”, członek Kolegium Redakcyjnego – Polskiego Przeglądu Prawa Wyznaniowego.
dr hab. Łukasz Furman – profesor uczelni, doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach kontroli skarbowej oraz organach podatkowych, obecnie doradca podatkowy i pracownik naukowy Karpackiej Publicznej Uczelni w Krośnie.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanej z zakresem ochrony konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • nawiązywanie kontaktu z innymi, negocjacji, pracy zespołowej, zachowań asertywnych, wywierania wpływu, umiejętności uważnego słuchania i przemawiania, rozwiązywania konfliktów, adaptacji społecznej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • słuchacze studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie problematyki ochrony konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i praktycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa antymonopolowego oraz ochrony własności intelektualnej.

Opłata za semestr: 1400 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI