KUL Logo

Negocjacje i mediacje prawnicze | stały mediator

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • praktyczne przygotowanie do prowadzenia negocjacji i mediacji, w tym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu stałego mediatora
 • rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów
 • poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych podczas negocjacji i mediacji prawniczych i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności oraz ich doskonaleniem w zakresie prowadzenia mediacji, uprawniających do wpisu na listę stałych mediatorów i profesjonalizacji świadczonych usług mediacyjnych, a także osoby świadome społecznej odpowiedzialności biznesu i konieczności nabycia umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Dr Marek Dąbrowski, asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji na WPPKiA KUL, absolwent studiów podyplomowych z zakresu „mediacji i negocjacji prawniczych”. Autor licznych publikacji naukowych w tym monografii – „Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego”. W swoim dorobku naukowym posiada kilkanaście wystąpień na konferencjach naukowych, w tym również międzynarodowych. Odbył wizyty studyjne w ośrodkach mediacyjnych w Londynie (CEDR), Paryżu (CMAP), Mediolanie (CAM), Hamburgu (Hamburg Business Mediation Centre) i Brukseli (Eurochambres). Prowadzi zajęcia i szkolenia w zakresie mediacji w sprawach cywilnych m.in. dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów, funkcjonariuszy SW. Kierował Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz jako mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych przeprowadził kilkadziesiąt mediacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, głównie w obszarze ADR.

PROGRAM STUDIÓW:

KONWERSATORIA:

• Mediacje cywilne ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach gospodarczych – aspekty prawne i etyczne
• Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji rodzinnych
• Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji pracowniczych.
• Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji karnych i w sprawach nieletnich
• Prawne i etyczne aspekty negocjacji.
• Prawne aspekty prowadzenia mediacji administracyjnych
• Podatki i finanse w działalności mediacyjnej
• Prawne i etyczne aspekty ADR i ODR w sprawach konsumenckich
• Techniki, style i strategie prowadzenia mediacji i negocjacji
• Współpraca mediatora z organami wymiaru sprawiedliwości i z osobami trzecimi.
• Marketing usług mediacyjnych. Prowadzenie ośrodka mediacyjnego i współpraca z mediatorami

WARSZTATY:

• Umiejętności komunikacyjne – pytania, umiejętność aktywnego słuchania, argumentacja
• Motywowanie stron do poszukiwania rozwiązań
• Komunikacja w sytuacjach stresowych/impasu. Psychologia języka, manipulacja, perswazja
• Budowanie relacji
• Trening rozwiązywania konfliktów
• Diagnoza sprawy przez mediatora. Modele i struktura mediacji.
• Organizacja i prowadzenie sesji mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych
• Konstruowanie ugód mediacyjnych. Dokumentacja w mediacji
• RODO w praktyce mediacyjnej

WARSZTATY W FORMIE CASE STUDY:

• Warsztat z mediacji cywilnej i gospodarczej. Case study
• Warsztat z mediacji rodzinnej. Case study
• Warsztat z mediacji karne i w sprawach nieletnich. Case study
• Negocjacje i mediacje w sprawach budowlanych i administracyjnych. Case study
• Mediacje rówieśnicze/oświatowe. Case study
• Restrukturyzacja wierzytelności z wykorzystaniem negocjacji i mediacji. Mediacje jako element CSR w praktyce managerskiej. Case study

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych
 • umiejętność diagnozowania merytorycznych podstaw sporu
 • umiejętność jednoznacznego i niesprzecznego sporządzenia tekstu ugody pod kątem zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego i możliwości zatwierdzenia przez sąd
 • umiejętność organizacji i prowadzenia sesji mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktu i budowania dobrych relacji pomiędzy stronami sporu
 • umiejętność negocjowania
 • umiejętność wykorzystania mediacji i negocjacji jako elementu CSR w praktyce managerskiej
 • umiejętność kreatywnego myślenia oraz twórczego poszukiwania rozwiązań
 • umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów
 • umiejętność analizy korzyści ekonomicznych związanych z zawarciem ugody

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 •  umiejętność analizy konfliktu, rozpoznania przedmiotu sporu oraz stanowisk i oczekiwań stron
 • umiejętność diagnozy sporu oraz określenia przeciwwskazań, również prawnych do prowadzenia mediacji
 • umiejętność aktualizowania wiedzy z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji
 • znajomość zakresu odpowiedzialności i etyki wynikającej ze sprawowania funkcji mediatora

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

 • umiejętność motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
 • umiejętność reagowania oraz rozwiązywania problemów w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach
 • umiejętność stawiania pytań
 • umiejętność aktywnego słuchania i argumentacji
 • znajomość technik komunikacji w sytuacjach stresowych oraz impasu
 • umiejętność budowania relacji
 • poznanie psychologii języka, mechanizmów manipulacji, perswazji
 • znajomość technik zarządzania emocjami oraz technik mediacyjnych i negocjacyjnych, prowadzących strony do uzyskania porozumienia końcowego
 • umiejętność autoprezentacji
 • umiejętność prezentacji korzyści wynikających z pozasądowego rozwiązywania sporów prawnych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • znajomość narzędzi w zakresie marketingu usług mediacyjnych
 • umiejętność prowadzenia ośrodka mediacyjnego i współpracy z mediatorami
 • znajomość zagadnień z obszaru podatków i finansów w zakresie prowadzonej działalności mediacyjnej
 • znajomość przepisów RODO w praktyce mediacyjnej
 • umiejętność wykorzystania mediacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

 • znajomość prawnych i etycznych aspektów negocjacji
 • znajomość i umiejętność zastosowania technik i strategii negocjacyjnych
 • umiejętność restrukturyzacji wierzytelności z wykorzystaniem negocjacji i mediacji
 • umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI