KUL Logo

Negocjacje i mediacje prawnicze | stały mediator

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • praktyczne przygotowanie do prowadzenia negocjacji i mediacji, w tym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu stałego mediatora
 • rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów
 • poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych podczas negocjacji i mediacji prawniczych i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności oraz ich doskonaleniem w zakresie prowadzenia mediacji, uprawniających do wpisu na listę stałych mediatorów i profesjonalizacji świadczonych usług mediacyjnych, a także osoby świadome społecznej odpowiedzialności biznesu i konieczności nabycia umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

PROGRAM STUDIÓW:

WYKŁADY:

 • Mediacje cywilne ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach gospodarczych – aspekty prawne i etyczne
 • Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji rodzinnych
 • Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji pracowniczych
 • Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji karnych i w sprawach nieletnich
 • Prawne i etyczne aspekty negocjacji
 • Prawne aspekty prowadzenia mediacji administracyjnych
 • Podatki i finanse w działalności mediacyjnej
 • Prawne i etyczne aspekty ADR i ODR w sprawach konsumenckich

WARSZTATY:

 • Techniki, style i strategie negocjacyjne/mediacyjne
 • Umiejętności komunikacyjne – pytania, umiejętność aktywnego słuchania, argumentacja
 • Motywowanie stron do poszukiwania rozwiązań
 • Komunikacja w sytuacjach stresowych/impasu
 • Budowanie relacji
 • Psychologia języka, manipulacja, perswazja
 • Portret psychologiczny, autoprezentacja, savoir-vivre partnerów negocjacji i mediacji
 • Trening rozwiązywania konfliktów
 • Diagnoza sprawy przez mediatora
 • Specyfika negocjacji/mediacji – aspekty międzykulturowe
 • Konstruowanie ugód mediacyjnych
 • RODO w praktyce mediacyjnej

KONWERSATORIA:

 • Modele i struktura mediacji
 • Organizacja i prowadzenie sesji mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych
 • Dokumentacja w mediacji
 • Współpraca mediatora z organami wymiaru sprawiedliwości  i z osobami trzecimi
 • Marketing usług mediacyjnych. Prowadzenie ośrodka mediacyjnego i współpraca z mediatorami

CASE STUDY:

 • Warsztat z mediacji (cywilne gospodarcze)
 • Warsztat z mediacji (rodzinne)
 • Negocjacje i mediacje w sprawach pracowniczych
 • Warsztat z mediacji (karne, w sprawach nieletnich)
 • Negocjacje i mediacje w sprawach budowlanych
 • Rozwiązywanie sporów medycznych
 • Mediacje rówieśnicze i oświatowe
 • Restrukturyzacja wierzytelności  z wykorzystaniem negocjacji i mediacji
 • Mediacje jako element CSR w praktyce managerskiej
 • Mediacje w sprawach konsumenckich
 • Negocjacje prawnicze
 • Seminarium dyplomowe

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych
 • umiejętność diagnozowania merytorycznych podstaw sporu
 • umiejętność jednoznacznego i niesprzecznego sporządzenia tekstu ugody pod kątem zgodności z  prawem, zasadami współżycia społecznego i możliwości zatwierdzenia przez sąd
 • umiejętność organizacji i prowadzenia sesji mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktu i budowania dobrych relacji pomiędzy stronami sporu
 • umiejętność negocjowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność analizy konfliktu, rozpoznania przedmiotu sporu oraz stanowisk i oczekiwań stron
 • umiejętność  diagnozy sporu oraz określenia przeciwwskazań, również prawnych do prowadzenia mediacji
 • umiejętność aktualizowania wiedzy z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji
 • znajomość zakresu odpowiedzialności i etyki wynikającej ze sprawowania funkcji mediatora

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

 • umiejętność motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
 • umiejętność reagowania oraz rozwiązywania problemów w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach
 • umiejętność stawiania pytań
 • umiejętność aktywnego słuchania i argumentacji
 • znajomość technik komunikacji w sytuacjach stresowych oraz impasu
 • umiejętność budowania relacji
 • poznanie psychologii języka, mechanizmów manipulacji, perswazji
 • znajomość technik zarządzania emocjami oraz technik mediacyjnych i negocjacyjnych, prowadzących strony do uzyskania porozumienia końcowego

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność autoprezentacji
 • umiejętność prezentacji korzyści wynikających z pozasądowego rozwiązywania sporów prawnych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PROWADZENIA NEGOCJACJI:

 • znajomość prawnych i etycznych aspektów negocjacji
 • znajomość i umiejętność zastosowania technik i strategii negocjacyjnych
 • umiejętność restrukturyzacji wierzytelności  z wykorzystaniem negocjacji i mediacji
 • umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY I PLANOWANIA:

 • umiejętność współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i z osobami trzecimi

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • znajomość narzędzi w zakresie marketingu usług mediacyjnych
 • umiejętność prowadzenia ośrodka mediacyjnego i współpracy z mediatorami
 • znajomość zagadnień z obszaru podatków i finansów w zakresie prowadzonej działalności mediacyjnej
 • znajomość przepisów RODO w praktyce mediacyjnej
 • umiejętność wykorzystania mediacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność wykorzystania mediacji i negocjacji jako elementu CSR w praktyce managerskiej
 • umiejętność kreatywnego myślenia oraz twórczego poszukiwania rozwiązań

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów
 • umiejętność analizy korzyści ekonomicznych związanych z zawarciem ugody

Opłata za semestr: 1799 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI