KUL Logo

Postgraduate studies in the field of nanomaterials and nanotechnology

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

The goal of postgraduate studies in English is to familiarize students with the most important issues of nanomaterials and nanotechnology, in particular nanoparticles, nanostructures, and nanocomposites and their applications in nanobiotechnology, nanomedicine, tissue engineering, catalysis, toxicology, optonanoelectronics etc. As one of the relatively new and promising experimental tool for research at nanoscale, the possibilites of positron annihilation spectroscopy will be also presented in this course.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
• Oraz do studentów V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.WYKŁADY:
1. Positron annihilation spectroscopy – new platform for research at nanoscale. Part I
2. Super paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and their biomedical applications
3. Ion-track nanostrutures and their application in biotechnology
4. Development of nanocomposite hydrogel scaffolds for tissue engineering
5. Nano-antidotes and nanozymes and their biomedical applications
6. Nanoporous coordination polymes (COPs): Post-modifications and synthesis for catalysis aiming
7. Polymer nanocomposites and their application in nanobiotechnology
8. Positron annihilation spectroscopy – new platform for research at nanoscale. Part II
9. Super paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and their environmental applications
10. Heavy clusters as new nanoparticles for modern materials modification
11. Advanced magnetic nanomaterials as theranostic nanomedicines for cancer detection and treatment
12. Toxicological methods in assessment of nanoparticles toxicity
13. Surface engineering of mesoporous organic and inorganic materials
14. Glass nanocomposites and their application in optonanoelectronics


 


Kierownik: dr Taras Kavetskyy (KUL, Poland)

Sekretarz:  dr Rafał Kuzioła

1. dr Taras Kavetskyy (KUL, Poland)
2. Prof. Rovshan Khalilov (Baku State University, Azerbaijan)
3. Prof. Arnold Kiv (South-Ukrainian K.D. Ushynsky National Pedagogical University, Ukraine)
4. Prof. Soodabeh Davaran (Tabriz University of Medical Sciences, Iran)
5. dr Aziz Eftekhari (Maragheh University of Medical Sciences, Iran)
6. dr Sadegh Rostamnia (University of Maragheh, Iran)

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• umiejętność formułowania i realizowania złożonych zadań z zakresu nanomateriałów i nanotechnologii
• znajomość wiedzy z zakresu atomowej i molekularnej budowy materii, procesów chemicznych i ich zastosowania w technologii wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów
• umiejętność tworzenia dokumentację i materiały dotyczące realizacji zadania inżynierskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej
• Jest gotowy do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• Pracuje indywidualnie i w zespole, opracowuje i realizuje harmonogram prac,


Opłata za semestr: 3000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI