KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie mediacji dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

C1 – poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych w pracy mediatora i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami.
C2 – zrozumienie znaczenia i roli mediacji na etapie wykonywania kary, a następnie przekazanie tej wiedzy innym pracownikom jednostek penitencjarnych i zespołów kuratorskich.
C3 – zdefiniowanie miejsca mediacji w procesie resocjalizacji i reintegracji skazanych.
C4 – rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów oraz nabycie umiejętności pełnego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej w ramach obowiązujących regulacji prawnych.
C5 – praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora.

ADRESACI:

absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz kuratorzy sądowi zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności mediacyjnych oraz umiejętności dostrzegania korzyści wynikających z mediacji jako narzędzia do pracy ze skazanymi, w tym do wzmocnienia przebiegu resocjalizacji oraz reintegracji osadzonych ze społeczeństwem.WYKŁADY:

• Mediacja jako forma społecznej readaptacji skazanych i przejaw realizacji zasady sprawiedliwości naprawczej
• Prawne aspekty prowadzenia mediacji w postępowaniu wykonawczym
• Prawne i etyczne aspekty prowadzenia mediacji karnych i w sprawach nieletnich
• Prawne aspekty prowadzenia mediacji w sprawach o wykroczenia
• Mediacje cywilne – aspekty prawne i etyczne – zarys problematyki

WARSZTATY:

• Modele i struktura mediacji
• Komunikacja w sytuacjach stresowych/impasu
• Psychologia języka, manipulacja, perswazja
• Umiejętności komunikacyjne – pytania, umiejętność aktywnego słuchania, argumentacja
• Budowanie relacji
• Motywowanie stron do poszukiwania rozwiązań
• Diagnoza sprawy przez mediatora
• Trening rozwiązywania konfliktów
• Organizacja i prowadzenie sesji mediacyjnych i spotkań informacyjnych
• Dokumentacja w mediacji, konstruowanie ugód mediacyjnych
• Ugoda mediacyjna na etapie wykonywania kar i innych środków penalnych
• Warsztat z mediacji karnej
• Negocjacje i mediacje w postępowaniu wykonawczym – prowadzenie spotkań z osadzonymi
• Negocjacje i mediacje w postępowaniu wykonawczym – prowadzenie spotkań z osadzonymi
• Mediacje w sprawach wykroczeń
• Mediacje z udziałem nieletnich

KONWERSATORIA:

• Rola Służby Więziennej i kuratorów sądowych w procesie mediacyjnym
• Współpraca mediatora z organami wymiaru sprawiedliwości i z osobami trzecimi
• RODO w praktyce mediacyjnej

SEMINARIUM

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych
• umiejętność odwoływania się do mediacji na etapie wykonywania kary,
• umiejętność dostrzegania korzyści wynikających z mediacji jako narzędzia do pracy ze skazanymi, w tym do wzmocnienia przebiegu resocjalizacji oraz reintegracji osadzonych ze społeczeństwem
• umiejętność diagnozowania merytorycznych podstaw sporu
• umiejętność jednoznacznego i niesprzecznego sporządzenia tekstu ugody
• umiejętność organizacji i prowadzenia sesji mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych
• umiejętność rozwiązywania konfliktu i budowania dobrych relacji pomiędzy stronami sporu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność analizy konfliktu, rozpoznania przedmiotu sporu oraz stanowisk i oczekiwań stron
• umiejętność diagnozy sporu oraz określenia przeciwwskazań, również prawnych do prowadzenia mediacji
• umiejętność aktualizowania wiedzy z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji
• znajomość zakresu odpowiedzialności i etyki wynikającej ze sprawowania funkcji mediatora

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• umiejętność motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów
• umiejętność reagowania oraz rozwiązywania problemów w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach
• umiejętność stawiania pytań
• umiejętność aktywnego słuchania i argumentacji
• znajomość technik komunikacji w sytuacjach stresowych oraz impasu
• umiejętność budowania relacji
• poznanie psychologii języka, mechanizmów manipulacji, perswazji
• znajomość technik zarządzania emocjami oraz technik mediacyjnych i negocjacyjnych, prowadzących strony do uzyskania porozumienia końcowego


KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

• umiejętność autoprezentacji
• umiejętność prezentacji korzyści wynikających z pozasądowego rozwiązywania sporów prawnych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

• znajomość i umiejętność zastosowania technik i strategii negocjacyjnych
• umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i z osobami trzecimi

KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

• znajomość zagadnień z obszaru podatków i finansów w zakresie prowadzonej działalności mediacyjnej
• znajomość przepisów RODO w praktyce mediacyjnej

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

• umiejętność wykorzystania mediacji i negocjacji jako elementu sprawiedliwości naprawczej
• umiejętność kreatywnego myślenia oraz twórczego poszukiwania rozwiązań

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

• umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów
• umiejętność analizy korzyści związanych z zawarciem ugody


Opłata za semestr: 1799 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI