KUL Logo

MBA dla Inżynierów

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Inżynierów został stworzony po to, aby pomagać uczestnikom w rozwoju głównych modeli zarządzania biznesem.
Słuchacze MBA dla Inżynierów charakteryzują się wyższym statusem zawodowym. Wymagane jest od kandydatów kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Uczestnicy studiów mogą wymienić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.
Zajęcia na studiach MBA dla Inżynierów są bardziej praktyczne, zorientowane na szybkie zastosowanie nabytych przez studenta wiedzy i umiejętności w miejscu jego pracy. Większy nacisk położony jest na rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych. Oferowany jest specjalny program rozwoju osobistego i profesjonalnego, realizowany w trakcie całego cyklu studiów.
Do głównych założeń programu należą:
– rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżera,
– przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
– przygotowanie do analizy organizacji,
– ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Misją kształcenia na poziomie Master of Business Administration dla Inżynierów jest pomoc doświadczonym menedżerom i innym profesjonalistom z zarządzania w rozwoju szczytów kariery zawodowej. Absolwenci MBA dla Inżynierów szybko awansują i wielu z nich osiąga najwyższe stanowiska w organizacjach, a to dzięki nowo nabytej wiedzy i podwyższonym kwalifikacjom, zwłaszcza w zakresie zdolności przywódczych. Absolwenci MBA dla Inżynierów są pewniejsi siebie jako profesjonaliści i decydenci, są przygotowani na zmiany rynkowe, organizacyjne oraz technologiczne, lepiej rozumieją otaczający świat, który warunkuje ich sukces w biznesie.

Absolwenci zdobywają nową wiedzę możliwą do natychmiastowego zastosowania w organizacji, co przekłada się na jej zwiększoną efektywność i konkurencyjność.


Wykłady:
1. Coaching dla Inżynierów
2. Ekonomia menedżerska
3. Rozwój Potencjału Osobistego
4. Negotiations and mediations in Business
5. Inżynieria bezpieczeństwa
6. Prawo gospodarcze i zamówienia publiczne
7. Financial Management

Ćwiczenia:
1. Wprowadzenie do biznesu i zarządzania
2. Skuteczne zarządzanie projektami
3. Networking, technologie i narzędzia IT w biznesie
4. Marketing i zarządzanie mieniem państwowym
5. Etyka biznesu i CSR

Wszystkie zajęcia będą w formie stacjonarnej oraz udostępniane przez MS Teams w czasie rzeczywistym. Słuchacz będzie mógł uczestniczyć osobiście w zajęciach lub zdalnie według własnych potrzeb.


dr hab. Filip Ciepły, dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

dr hab. Filip Ciepły

dr hab. Leszek Ćwikła

dr hab. Dominik Tyrawa

dr Artur Lis

dr Barbara Lubas

dr mec. Mirosław Kopeć

dr Dariusz Żak

mgr Joanna Główka-Luty

mgr Rafał Podleśny


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Student rozumie rolę przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy.
 • Rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu.
 • Ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym.
 • Zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym.
 • Zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją.
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
 • Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu.
 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Przejawia właściwą postawę etyczną.
 • Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
 • Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.


KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej.
 • Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.

JĘZYKOWE:

 • Umie myśleć i działać strategicznie.
 • Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.


Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration dla Inżynierów będą skutkować nadaniem kwalifikacji dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302).

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Opłata za semestr dla Absolwentów KUL: 2000 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. Dodatkowo kandydaci powinni spełniać następujące wymogi: ukończyli studia wyższe inżynierskie

3. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

4. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI