KUL Logo

Master of Laws

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie Master of Laws (LL.M. Law) skierowane są do absolwentów studiów prawniczych i kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych. Od ekspertów i praktyków w dziedzinie prawa wiemy, że zmieniające się regulacje i trendy, a także coraz bardziej wymagający klienci, wymuszają na kancelariach ciągłe zgłębianie wiedzy, a co za tym idzie przyjmowanie do pracy wybitnych specjalistów. Program studiów pozwala zgłębić nie tylko wiadomości w zakresie prawa międzynarodowego ale także specjalistyczną wiedze z prawa anglosaskiego.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia w zakresie Master of Laws (LL.M. Law) to roczne, podyplomowe studia dla ambitnych prawników i absolwentów kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych.Prawnicy z tytułem LL.M. Law mają większe szanse na atrakcyjne stanowisko w dużych międzynarodowych kancelariach prawnych w kraju i za granicą, organizacjach międzynarodowych, instytucjach UE, administracji rządowej i działach prawnych dużych międzynarodowych firm.


Wykłady:
1. Coaching dla Prawników
2. Prawo gospodarcze i zamówień publicznych
3. Rozwój Potencjału Osobistego
4. Negotiations and mediations in Business
5. Prawo międzynarodowe
6. Ochrona danych osobowych i prawo własności intelektualnej
7. Financial Management

Ćwiczenia:
1. Ekonomia menedżerska
2. Prawo cywilne i handlowe UE
3. Networking, technologie i narzędzia IT w biznesie
4. Inżynieria bezpieczeństwa
5. Etyka biznesu i CSR

Wszystkie ćwiczenia i wykłady odbywają się w trzech modułach:
Moduł 1 – Lider zarządzania
Moduł 2 – Biznes i gospodarka
Moduł 3 – Innowacje i technologie

Wszystkie zajęcia będą w formie stacjonarnej oraz udostępniane przez MS Teams w czasie rzeczywistym. Słuchacz będzie mógł uczestniczyć osobiście w zajęciach lub zdalnie według własnych potrzeb.


dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

dr hab. Filip Ciepły
dr hab. Leszek Ćwikła
dr hab. Dominik Tyrawa
dr Artur Lis
dr Barbara Lubas
dr Dorota Tokarska
dr mec. Mirosław Kopeć
dr Dariusz Żak


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Student rozumie rolę przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy.
• Rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu.
• Ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym.
• Zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym.
• Zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją.
• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
• Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
• Przejawia właściwą postawę etyczną.
• Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
• Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu.
• Umie myśleć i działać strategicznie.
• Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.
• Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej.
• Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.

INFORMATYCZNE:

• zna nowoczesną technologię teleinformatyczną związaną z prowadzeniem działalności biznesowej


Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Opłata za semestr dla Absolwentów KUL:  2300 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. Dodatkowo kandydaci powinni spełniać następujące wymogi: ukończyli studia wyższe prawnicze lub kierunki pokrewne (np. prawo kanoniczne, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe itp.)

3. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

4. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI