KUL Logo

Master of Business Administration (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa. Studia doskonalące dla menadżerów i przedsiębiorców z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, prawnych aspektów działalności biznesowej oraz planowania strategicznego.

Studia MBA dają możliwość nabycia umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą, rozumienia procesów finansowych w firmie, wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego

i analizy, zastosowania najnowocześniejszych technik marketingu.

ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  wymaganych od kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa.
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
    tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.Program obejmuje 2 semestry, 210 godzin zajęć dydaktycznych

WYKŁADY:

Wprowadzenie do biznesu i zarządzania
Prawo gospodarcze
Rozwój Potencjału Osobistego
Negocjacje w biznesie (Negotiations in Business)
Prawne reguły funkcjonowania firm
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Financial Management (Finanse przedsiębiorstwa)
ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

Ekonomia menedżerska
Skuteczne zarządzanie projektami
Technologie i narzędzia IT w biznesie
Marketing i zarządzanie sprzedażą
Rozwój kompetencji menedżerskich


 
KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• rozumie rolę przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy
• zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją
• ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania
• potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu
• potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu
• umie myśleć i działać strategicznie
• potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią
• potrafi świadomie zarządzać swoją karierą
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
• wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
• otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metodKOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym
• zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
• przejawia właściwą postawę etyczną
• umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.

INFORMATYCZNE

• zna nowoczesną technologię teleinformatyczną związaną z prowadzeniem działalności biznesowej

KWALIFIKACJE

nadają kwalifikacje dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302).Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI