KUL Logo

Kurs języka polskiego dla pracowników zagranicznych. Poziom podstawowy

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL KURSU:

Celem kursu jest:
• nauczyć podstaw języka polskiego w kontekście wykonywania pracy zawodowej w przemyśle lub usługach dzięki ćwiczeniom pisemnym i ustnym, zadaniom i zabawom;
• nauczyć rozumienia i mówienia dzięki: nagraniom dialogów i tekstów, które uczą struktur komunikacyjnych potrzebnych w podstawowych sytuacjach życiowych, a zwłaszcza w pracy zawodowej, dialogom z nauczycielem i studentami, własnym wypowiedziom przygotowanym w ramach zadań indywidualnych;
• ćwiczyć i korygować wymowę;
• nauczyć polskiego alfabetu, zapisywania wyrazów i zdań, rozumienia krótkich tekstów dotyczących podstawowych tematów oraz komponowania krótkich tekstów.

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla pracowników zagranicznych, którzy ukończyli 18 lat i nigdy nie uczyli się języka polskiego lub uczyli się go bardzo krótko.
W zajęciach grupy podstawowej uczestniczą słuchacze, którzy:
• chcą poznać podstawowe struktury gramatyczne i sytuacje komunikacyjne języka polskiego, związane z wykonywaniem pracy zawodowej;
• chcą się posługiwać podstawowym polskim słownictwem;
• chcą poznać Polskę.Program obejmuje 2 semestry, 120 godzin zajęć dydaktycznych:

Treści programowe obejmują w szczególności:

• zagadnienia gramatyczne: odmiana wyrazów, konstrukcja zdania;
• słownictwo: formy oficjalne i potoczne;
• struktury komunikacyjne;
• nagrania tekstów i /lub dialogów;
• teksty preparowane.


 
JĘZYKOWE:

Po skończeniu kursu uczestnicy:
• będą znali podstawowe konstrukcje gramatyczne i komunikacyjne potrzebne w codziennym życiu, w szczególności w kontekście wykonywania pracy zawodowej;
• będą umieli powiedzieć i przeczytać słowa po polsku;
• będą znali podstawowe słowa;
• będą potrafili powiedzieć kilka zdań o sobie, swoich kompetencjach zawodowych, potrzebach i oczekiwaniach; zadawać podstawowe pytania i rozumieć na nie odpowiedzi; będą rozumieć wypowiedzi mówione wolno i wyraźnie, które dotyczą spraw im znanych;
• będą w stanie czytać krótkie teksty preparowane;
• będą umieli napisać polskie słowa i krótki tekst (50 słów), którego tematykę poznali podczas zajęć.Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 2


1. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

2. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).