KUL Logo

Kurs języka angielskiego dla kadry menadżerskiej. C1

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL KURSU:

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z języka angielskiego na poziomie C1 osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w kadrze zarządzającej.
Kurs kończy się możliwością zdawania międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Rady Europy TELC na poziomie C1 pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty egzaminacyjnej.

ADRESACI:

Kurs jest adresowany do osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w kadrze zarządzającej, zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności z języka angielskiego na poziomie C1.Program obejmuje 2 semestry, 120 godzin

Treści programowe opracowane na poziomie C1:

1. Zakładanie firmy, jej struktura i działalność, rodzaje działalności gospodarczej, profil firmy, outsourcing; pozycja pracownika w firmie.
2. Dokumenty finansowe firmy, raporty o stanie firmy.
3. Przekształcenia własnościowe – fuzje i przejęcie firmy.
4. Franchising.
5. Ludzie w biznesie, budowanie ścieżki kariery zawodowej (rekrutacja, kwalifikacje zawodowe, CV i podanie o pracę, przeprowadzanie rozmowy o pracę).
6. Zarządzanie ludźmi i projektami, wypracowywanie kompromisu; coaching.
7. Handel i usługi, łańcuch dostaw.
8. Biznes i media
9. Działalność przedsiębiorstwa w kontekście środowiska naturalnego (rola firmy w sprawach ochrony środowiska, misja firmy, etyka korporacyjna).
10. Przygotowywanie i wykorzystanie prezentacji multimedialnych w działaniach korporacyjnych.
11. Opisywanie zmieniających się tendencji i wskaźników przy użyciu wykresów.
12. Giełda.
13. Procesy ekonomiczne: handel międzynarodowy, globalizacja.
14. Postęp techniczny, systemy informatyczne i współczesne metody komunikacji, przeprowadzanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych.


 
JĘZYKOWE:

Po ukończeniu kursu absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu języka angielskiego na poziomie C1 w obszarze takich zagadnień, jak zakładanie, struktura i działalność firmy, rodzaje działalności gospodarczej, outsourcing, raporty i dokumenty finansowe, przekształcenia własnościowe, pozycja pracownika, rekrutacja, kwalifikacje, CV, podanie o pracę, rozmowa o pracę, zarządzanie ludźmi i projektami, systemy informatyczne i metody komunikacji, handel i usługi, giełda, reklama, ochrona środowiska i inne.Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 2


1. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

2. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).