KUL Logo

Standardy i dobre praktyki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych | Kompetencje urzędnika

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy na temat prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk
 • udoskonalenie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji, obsługi klienta i budowania dobrego wizerunku pracownika ZUS.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

WYKŁADY:

 • Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych i zdrowotny
 • Kodeks postępowania administracyjnego w ustalaniu obowiązku ubezpieczeń
 • Egzekucja administracyjna w ubezpieczeniach społecznych
 • Przepisy karne w ubezpieczeniach
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie finansowym państwa
 • System emerytalny w Polsce na tle systemów zagranicznych
 • Ekonomia ryzyka ubezpieczeniowego

ĆWICZENIA:

 • Zasady ustalania prawa do emerytury
 • Zasady ubezpieczeń i finansowania świadczeń społecznych i zdrowotnych
 • Skuteczna obsługa klientów w urzędach
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Seminarium

KONWERSATORIA:

 • Postępowanie sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce
 • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i fundusze pozaubezpieczeniowe
 • Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach społecznych
 • Obowiązki płatnika składek względem ZUS i ubezpieczonych
 • Public relations w ubezpieczeniach społecznych
 • Strategie komunikacji urzędnika ubezpieczeń społecznych z klientami
 • Wizerunek urzędnika ubezpieczeń społecznych
 • Etyka w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość prawnych zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej, przepisów karnych i postępowania sądowego)
 • umiejętność samodzielnego wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w podejmowanych działaniach urzędniczych
 • znajomość zagadnień ekonomii sektora publicznego (instytucji i funduszy ubezpieczeniowych, zasad i finansowania ubezpieczeń, systemu emerytalnego) oraz umiejętność praktycznego zastosowania odpowiednich przepisów prawnych
 • znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (obowiązków płatnika składek, rozliczeń z ZUS, zasad ustalania prawa do emerytury, orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach).

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność budowania odpowiednich relacji z klientami ZUS
 • umiejętność skutecznej i przyjaznej obsługi klienta ubezpieczeń społecznych
 • budowania pozytywnego wizerunku pracownika zakładu ubezpieczeń społecznych
 • przygotowania prezentacji i sztuki wystąpień publicznych oraz kreowania pozytywnego wizerunku ubezpieczeń społecznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność dążenia do samorozwoju i podnoszenia własnych umiejętności w pracy zawodowej
 • umiejętność trafnego określenia motywów swojego działania, wynikających z etyki zawodowej urzędnika ubezpieczeń społecznych.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: studia przeznaczone dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZASADY REKRUTACJI