KUL Logo

Informatyka

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie informatyki
 • zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu: informatyka.

 

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i zdobyciem kompetencji w zakresie informatyki – grupa ogólna
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, chcące zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu: informatyka – grupa dydaktyczna – program studiów w tej grupie realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów grupy ogólnej obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy systemów operacyjnych
 • Języki HTML, XHTML i CSS
 • Programowanie w języku C++
 • Bazy danych
 • Architektura komputerów i konfiguracja systemów komputerowych
 • Sieci komputerowe i Internet
 • Grafika rastrowa i wektorowa
 • Tworzenie portali internetowych
 • Techniki programowania w języku Java

Program studiów grupy dydaktycznej obejmuje przedmioty wymienione w programie dla grupy ogólnej oraz  następujące zajęcia z modułu dydaktycznego:

 • Dydaktyka informatyki i zajęć komputerowych
 • Narzędzia informatyczne w dydaktyce
 • Zaawansowane narzędzia informatyczne w dydaktyce
 • Dydaktyka algorytmiki i programowania
 • Dydaktyka programowania wizualnego
 • Modele matematyczne w informatyce
 • Praktyki (60 godzin)

W przypadku obu grup studia kończą się egzaminem końcowym z całości studiów.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość systemów operacyjnych
 • umiejętność posługiwania się wybranymi pakietami oprogramowania użytkowego
 • umiejętność programowania w językach C++ i Java
 • znajomość budowy i administrowania sieciami komputerowym
 • znajomość terminologii z zakresu baz danych
 • umiejętność projektowania, tworzenia i eksploatacji systemów baz danych
 • umiejętność tworzenia grafik – praktyczna znajomość programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej
 • umiejętność  tworzenia portali internetowych w wybranych technologiach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej  z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, z poszanowaniem praw autorskich

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • umiejętność formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programów do grafiki rastrowej i wektorowej
 • znajomość i sprawne posługiwanie się językami: C++ i Java
 • tworzenie i wykorzystywanie baz danych
 • administrowanie systemami

Opłata za semestr:

1700 zł – grupa ogólna | ilość semestrów: 2

2200 zł – grupa dydaktyczna | ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: w przypadku grupy dydaktycznej warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI