KUL Logo

Filozofia i etyka

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie absolwentów do profesjonalnego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu filozofii i etyki
 • nabycie i rozwinięcie kompetencji merytorycznych, dydaktycznych, jak również tzw. praktyczno-moralnych u nauczycieli przedmiotów: filozofia i etyka
 • uzyskanie nowych kwalifikacji podyplomowych uprawniających do nauczania etyki i filozofii w szkole (dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne).

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani pogłębieniem wiedzy filozoficznej
 • nauczyciele, którzy chcą uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania filozofii i etyki w szkołach (na wszystkich poziomach edukacyjnych)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Wprowadzenie do filozofii – 10 godzin – prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej – 15 godzin – dr hab. Monika Komsta
 • Dydaktyka filozofii – 15 godzin – dr Jacek Frydrych
 • Logika pragmatyczna – 15 godzin – dr Piotr Lipski
 • Wprowadzenie do etyki – 20 godzin – ks dr hab. Alfred Wierzbicki
 • Historia filozofii nowożytnej – 10 godzin – dr hab. Przemysław Gut
 • Dydaktyka etyki – 10 godzin – dr Jacek Frydrych
 • Historia filozofii współczesnej – 10 godzin – prof. dr hab. Piotr Gutowski

ĆWICZENIA i inne zajęcia praktyczne: 

 • Główne filozoficzne problemy rozumienia świata i człowieka – Metafizyka – 20 godzin –ks dr Tomasz Duma
 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej – 15 godzin – dr hab. Monika Komsta
 • Dydaktyka filozofii – 20 godzin – dr Jacek Frydrych
 • Logika pragmatyczna – 30 godzin – dr Piotr Lipski
 • Historia filozofii nowożytnej – 10 godzin – dr hab Przemysław Gut
 • Dydaktyka etyki – 15 godzin – dr Jacek Frydrych
 • Etyka nauczycielska – 20 godzin – dr Jacek Frydrych
 • Epistemologia – wybrane zagadnienia – 20 godzin – prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 • Historia filozofii współczesnej – 10 godzin – prof. dr hab. Piotr Gutowski
 • Esej filozoficzny – 20 godzin – dr Piotr Szałek
 • Antropologia – wybrane zagadnienia – 10 godzin – dr hab. Arkadiusz Gudaniec
 • Filozofia kultury i sztuki – wybrane zagadnienia – 10 godzin – dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • Etyka społeczna i polityczna – wybrane zagadnienia – 10 godzin – dr hab. Jan Kłos
 • Bioetyka – wybrane zagadnienia – 8 godzin – dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka stosowana – wybrane zagadnienia – 8 godzin – dr Wojciech Lewandowski
 • Psychologia moralności – wybrane zagadnienia – 8 godzin – dr Jacek Frydrych
 • Retoryka stosowana – 15 godzin – dr hab. Paweł Gondek
 • Filozofia a nauki matematyczno-przyrodnicze – 8 godzin – dr hab. Zbigniew Wróblewski
 • Filozofia a humanistyka – 8 godzin – ks dr hab. Alfred Wierzbicki

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie miejsca i znaczenia filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz specyfiki przedmiotowej i metodologicznej filozofii
 • znajomość terminologii podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych
 • znajomość terminologii filozoficznej w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych
 • poznanie uporządkowanej i ugruntowanej historycznie  wiedzy ogólnej obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i  rodzime w zakresie jednej z subdyscyplin filozoficznych oraz ich metodologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie podstawowej wiedzy o instytucjach kultury i orientacja we współczesnym życiu kulturalnym
 • umiejętność uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystania z różnych mediów i różnych jego form, interesowanie się aktualnymi wydarzeniami i trendami filozoficznymi i kulturalnymi
 • umiejętność uzasadnienia roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • znajomość zaawansowanych metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
 • umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem poglądów własnych i innych autorów oraz formułowania wniosków
 • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułowania na tej podstawie sądów krytycznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • umiejętność dokonywania pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnego formułowania propozycji ich rozwiązania
 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNYCH SPOSOBÓW MYŚLENIA:

 • pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych
 • umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
 • umiejętność dokonywania pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnego formułowania propozycji ich rozwiązania.

Opłata za semestr: 1790 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: w przypadku nauczycieli i osób chcących podjąć pracę jako nauczyciel filozofii i etyki posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI