KUL Logo

Ekonomika rolnictwa

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie przez absolwentów kierunków nierolniczych kwalifikacji rolniczych, wymaganych przy korzystaniu m. in. z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020
 • zdobycie uprawnień do prowadzenia gospodarstwa rolnego – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U.  z 2012 r., poz. 109).

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków innych niż rolnictwo
 • osoby, które planują prowadzenie gospodarstwa rolnego i korzystania z różnych dofinansowań.

WYKŁADY:

 • Organizacja i zarządzanie działalnością rolniczą
 • Rachunkowość rolniczej działalności gospodarczej
 • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności rolniczej
 • Instytucje rynku rolno-spożywczego
 • Różnicowanie działalności w gospodarstwie rolnym
 • Środowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Systemy zapewnienia jakości żywności
 • Agroenergetyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym
 • Ubezpieczenia w rolnictwie
 • Ustawodawstwo w zakresie rolnictwa krajowe i UE
 • Fundusze UE i krajowe dla rolnictwa

ĆWICZENIA:

 • Rachunkowość rolniczej działalności gospodarczej
 • Marketing i promocja produktu rolnego
 • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności rolniczej
 • Biznesplan działalności rolniczej
 • Środowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Zagrożenie czynnikami biologicznymi produktów roślinnych i zwierzęcych
 • Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie rolniczym
 • Formy gospodarczej działalności rolniczej
 • Certyfikacja produktu rolnego
 • Metody oceny projektów ekonomicznych
 • Płatności obszarowe
 • Seminarium

Cały program jest skonstruowany tak, aby Absolwent nabył uprawnienia i narzędzia do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • pogłębiona wiedza o funkcjonowaniu organizmów żywych i przyrody nieożywionej
 • pogłębiona wiedza o zastosowaniu najnowszych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • pogłębiona wiedza o funkcjonowaniu gospodarstw rolnych w Polsce i na świecie
 • umiejętność pozyskiwania środków UE na działalność rolnicze
 • ekonomiczne, prawne i społeczne zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 • umiejętność samodzielnej wielostronnej analizy problemów wpływających na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt, ludzi, stan środowiska naturalnego
 • umiejętność doboru i modyfikacji standardowych działań dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
 • umiejętności doboru i modyfikacji standardowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
 • pogłębione umiejętności samodzielnej wielostronnej analizy problemów wpływających na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz znajomością zastosowania specjalistycznych technik ich optymalizacji.

KOMPETENCJE DO SAMOZATRUDNIENIA:

 • umiejętność analizy ekonomicznej i prawnej działań podejmowanych w gospodarstwie rolnym
 • umiejętność pozyskiwania środków z UE i krajowych na prowadzenia działalności rolniczej
 •  umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania deklaracji podatkowych
 • umiejętność sporządzenia biznesplanu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność promocji produktu rolnego
 • umiejętność prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, kontrahentami
 • umiejętność planowania pracy własnej i zespołu
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • umiejętność przedstawienia własnych poglądów, tez i ich obrony
 • umiejętność zaplanowania i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • MS Word, MS Excel w zakresie niezbędnym do tworzenia dokumentacji, pism urzędowych, podań, wniosków aplikacyjnych, tworzenia zestawień
 • programy do prowadzenia uproszczonych form rachunkowości, np. InsERT GT Rachmistrz.

Opłata za semestr: 1450 zł | Ilość semestrów: 2

Opłata za semestr dla Absolwentów i Studentów KUL – 1400 zł 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI