KUL Logo

Dowody z opinii biegłego w postępowaniu sądowym i administracyjnym

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • podniesienie kompetencji merytorycznych w zakresie prawidłowej oceny jakości i przydatności procesowej wykorzystywanej ekspertyzy sądowej i innych opinii specjalistów w procesie dowodzenia
 • podniesienie kompetencji w zakresie przygotowywania opinii eksperckich przez biegłych

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie przygotowywania ekspertyz biegłego sądowego
 • biegli i eksperci, którzy na co dzień sporządzają opinie na potrzeby postępowania sądowego i administracyjnego
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z branży IT, specjalistów z instytucji publicznych i prywatnych, w tym organów administracji państwa.

WYKŁADY i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – w programie:

 • Podstawy erystyki
 • Dowód w postępowaniu karnym
 • Dowód w postępowaniu cywilnym
 • Dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Status biegłego w postępowaniu karnym
 • Status biegłego w postępowaniu cywilnym
 • Status biegłego w postępowaniu administracyjnym
 • Wymogi procesowe opinii sądowych. ROla i miejsce biegłego w postępowaniu
 • Dowód z opinii biegłego w procesie wybranych państw UE
 • Wymogi etyczne stawiane biegłym
 • Standaryzacja wymogów jakościowych opinii biegłego
 • Czynności procesowo-kryminalistyczne miejsca zdarzenia
 • Najnowsze techniki skaningu laserowego oraz satelitarne techniki pomiarowe doświadczenia w wybranych państwach UE
 • Kryminalistyczne badania dokumentów
 • Klasyczne badania kryminalistyczne (dermatoskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne)
 • Nowoczesne badania dermatoskopijne (cheliografia, otoskopia i inne)
 • Kryminalistyczne badania wariograficzne
 • Standaryzacja wymogów jakościowych opinii biegłego
 • Opinia prywatna rola i znaczenie w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, pojęcie superopinii
 • Błędy w opiniach biegłych
 • Odpowiedzialność cywilna i karna biegłych
 • Kontrola dowodu z opinii biegłego w świetle standardów krajowych i międzynarodowych
 • Wymogi etyczne stawiane biegłym
 • Czynności procesowo-kryminalistyczne miejsca zdarzenia, eksperyment procesowo-kryminalistyczny (przykłady, sposób przygotowania i dokumentowania)
 • Najnowsze techniki skaningu laserowego oraz satelitarne techniki pomiarowe doświadczenia w wybranych państwach UE
 • Nowoczesne techniki przesłuchania w psychologii. Metody i kryteria oceny wiarygodności nowoczesna metodyka konfrontacji (świadków, biegłych)
 • Kryminalistyczne badania dokumentów – najnowsze osiągnięcia badawcze
 • Wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych z funduszy UE
 • Klasyczne badana kryminalistyczne (daktyloskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne)
 • Nowoczesne badania dermatoskopijne (cheliografia, otoskopia i inne)
 • Klasyczne badania biologiczne. Badania genetyczne – najnowsze techniki i sposoby pobierania, utrwalania i badania materiału DNA
 • Dowód z opinii medycznej. Specyfika prowadzenia spraw o błędy medyczne
 • Dowód z opinii osmologicznej
 • Kryminalistyczne badania wariograficzne
 • Dowody elektroniczne. Uwierzytelnienie informacji w formie cyfrowej. Subjęzyk biegłych informatyków i prawników – komunikacja w opinii
 • Bezpieczeństwo informacji w procesie wykonywania badań informatyki śledczej. Wyszukiwanie argumentu z całokształtu zabezpieczonych dowodów. Procesowe zabezpieczanie danych wprost ze skrzynek e-mail, sieci Internet, „chmury”. Skalowanie filtrów wyszukiwania
 • Ekonomia śledcza
 • Prawno-kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty ochrony własności intelektualnej. Prawa autorskie, własność przemysłowa, patenty, procedury dochodzenia praw
 • Badania broni i balistyki – warsztaty realizowane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji – wizyta
 • Instytucje wykonujące opinie sądowe na potrzeby wymiaru sprawiedliwości – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie – wizyta

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI