KUL Logo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • profesjonalne przygotowanie doradców edukacyjno-zawodowych do świadczenia usług doradczych w placówkach oświatowych oraz instytucjach rynku pracy (Program studiów został opracowany w oparciu o zalecenia ORE – Ośrodka Rozwoju Edukacji / KOWEZiU – Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w charakterze doradcy świadczącego usługi poradnictwa zawodowego oraz doradztwa kariery w odniesieniu do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych
 • zdobycie wykształcenia zgodnie z wymogami programowymi dotyczącymi zawodu doradcy, a wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką doradztwa zawodowego i planowania kariery
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne – dotyczy tylko osób pracujących jako nauczyciel lub chcących podjąć pracę doradcy w placówkach oświatowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY

 • Wstęp do wiedzy o poradnictwie zawodowym – definicje, teorie, rys historyczny
 • Style pracy doradczej – podstawy teoretyczne
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i etyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów
 • Koncepcje rozwoju zawodowego   i wyboru zawodu
 • Etyka doradztwa zawodowego
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy edukacyjno-zawodowego
 • Polski i europejski rynek pracy oraz usług edukacyjnych (praca, kształcenie ustawiczne i edukacja niestacjonarna)
 • Poradnictwo edukacyjno zawodowe w Polsce i na świecie
 • Zarządzanie zmianą i rozwój kariery własnej doradcy

ĆWICZENIA:

 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i etyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów
 • Jakość w doradztwie zawodowym – standardy świadczenia usług informacji i poradnictwa zawodowego
 • Organizacja świadczenia usług doradztwa zawodowego
 • Polski i europejski rynek pracy oraz usług edukacyjnych (praca, kształcenie ustawiczne i edukacja niestacjonarna)
 • Poradnictwo edukacyjno zawodowe w Polsce i na świecie
 • Programy i instytucje wspomagające aktywność zawodową i poradnictwo zawodowe w Polsce i na świecie
 • Budowanie ścieżek karier i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Wykorzystanie informacji edukacyjno-zawodowej w pracy z klientem

WARSZTATY:

 • Trening osobisty cz. 1
 • Trening osobisty, cz. 2
 • Metodyka – metody poradnictwa indywidualnego
 • Metodyka – metody poradnictwa grupowego
 • Zagadnienia doradztwa wobec osób niepełnosprawnych
 • Coaching w doradztwie zawodowym
 • Tworzenie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy edukacyjno-zawodowego cz. 1
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy edukacyjno-zawodowego cz. 2

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyka doradcza – 60 godzin.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania wszystkich etapów procesu doradczego: diagnoza, rozpoznanie potrzeb i dyspozycji, zdefiniowanie celu, ukierunkowanie działania i wspierania klienta
 • umiejętność skutecznego udzielania pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • tworzenie scenariuszy postępowania diagnostycznego, profilaktycznego i pomocowego dla różnych typów klientów, w różnych kontekstach środowiskowych i życiowych
 • umiejętność diagnozy preferencji edukacyjno-zawodowych z wykorzystaniem specyficznych i niespecyficznych metod stosowanych w doradztwie
 • konstruowanie narzędzi do rozwiązania danego problemu diagnostycznego, zaplanowanie i przeprowadzenie badań oraz dokonanie interpretacji wyników
 • umiejętność nawiązania kontaktu i prowadzenia postępowania diagnostycznego z osobami i grupami społecznymi w obliczu różnych wyzwań i zagrożeń związanych z rozwojem zawodowym
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole projektującym oraz prowadzącym postępowanie diagnostyczne oraz oddziaływania pomocowe dla osób na różnych etapach życia – od dzieciństwa do późnej dorosłości
 • umiejętność współpracy z instytucjami i podmiotami wspierającymi proces kształcenia, doskonalenia, zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej
 • dbałość o podejmowanie działań w obszarze własnego rozwoju zawodowego i osobowego oraz inspirowanie innych do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność pracy i współdziałania aktywnego w grupie
 • postawa otwarta na współpracę i budowę relacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat wniosków przygotowanych po przeprowadzeniu badań i proponowanych rozwiązań
 • umiejętność przygotowywania porady z dbałością o to, by była ona dostosowana do konkretnego klienta oraz bazowała nie tylko na wynikach badań kwestionariuszowych, ale również i innych dostępnych informacjach.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji i realizowania wystąpień publicznych
 • umiejętność prowadzenia wystąpień oraz dyskusji w zakresie preorientacji i doradztwa zawodowego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy
 • gotowość do rozwoju osobistego i do podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: w przypadku nauczycieli i osób chcących podjąć pracę jako doradca w szkołach posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI