KUL Logo

Doradztwo kariery i przedsiębiorczości

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych, pomocy w planowaniu kształcenia oraz kariery zawodowej
 • zdobycie kwalifikacji do prowadzenia poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy, bezrobotnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkołach, urzędach pracy i wszystkich innych instytucjach związanych z doradztwem zawodowym
 • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających zrozumieć zagadnienia, zależności oraz uwarunkowania gospodarki rynkowej, które stanowią odniesienie dla kształtowania postaw przedsiębiorczych w kontekście wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju i radzenia sobie na rynku pracy
 • uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego oraz podstaw przedsiębiorczości.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego i klasyfikacja zawodów
 • Rynek edukacyjny w Polsce
 • Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej
 • Coaching i mentoring
 • Makro- i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Innowacje pedagogiczne

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Planowanie ścieżek kariery i kształcenia
 • Doradztwo i wsparcie różnych grup klientów
 • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Coaching kariery
 • Coaching zmiany
 • Narzędzia coachingowe
 • Design thinking / kreatywność
 • Radzenie sobie ze stresem i działanie skoncentrowane na rozwiązaniu
 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej
 • Metodyka przedsiębiorczości
 • Praktyka doradcy zawodowego
 • Praktyka przedsiębiorczości

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnień kształcenia przedzawodowego, zawodowego i ustawicznego,
 • znajomość podstaw teoretycznych poradnictwa zawodowego,
 • poznanie uwarunkowań rozwoju zawodowego oraz kształtowania ścieżek kariery,
 • znajomość rynku pracy, zawodów, związanych z tym wyzwań i problemów
 • poznanie warsztatu doradcy zawodowego oraz specyfiki narzędzi doradczych,
 • umiejętność prowadzenia procesu doradczego dla różnych grup odbiorców,
 • umiejętność krytycznego zastosowania wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego,
 • znajomość prawidłowości funkcjonowania rynku pracy i zatrudnienia od skali mikro do skali globalnej,
 • poznanie uwarunkowań przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście samozatrudnienia i kształtowania ścieżek kariery,
 • umiejętności z zakresu coachingu w kontekście planowania i realizowania ścieżek kariery,
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu „przedsiębiorczość”.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność posługiwania się zasadami i normami etycznymi w pracy doradcy zawodowego oraz nauczyciela,
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji ,
  otwartość na działania innowacyjne,
 • umiejętność motywowania do działań innowacyjnych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny z klientami/osobami radzącymi się,
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań,
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI:

 • umiejętność określenia ryzyka i problemów towarzyszących podejmowaniu działań przedsiębiorczych, warunków ich realizacji, planowania właściwych działań oraz oceny skutków ich podejmowania

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność projektowania nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

4. Warunki dodatkowe: posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI