KUL Logo

Design miejski

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • wykształcenie umiejętności analizowania, projektowania, aranżowania i animowania przestrzeni miejskich
 • dostarczenie kompetencji w zakresie prowadzenia partycypacji społecznej, pracy w wielobranżowych zespołach oraz prezentacji dorobku zawodowego z zakresu projektowania i gospodarowania miejskich przestrzeni publicznych
 • rozbudowanie zdolności kreatywnego myślenia i rozumienia różnych form sztuki miejskiej oraz praktycznego zastosowania zdolności wytwórczych z uwzględnieniem specyfiki miasta i jego uwarunkowań.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  zakresie kształtowania publicznych przestrzeni miejskich
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS. W tym szczególnie: studenci i absolwenci kierunków artystycznych, kierunków projektowych i przyrodniczych: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, architektura, ogrodnictwo, urbanistyka, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika; studenci i absolwenci kierunków takich jak: animacja kultury, socjologia, ochrona środowiska, sztuka mediów, historia sztuki.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE TYLKO ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W NASTĘPUJĄCYM WYMIARZE:

SEMESTR I:

 • Historia i teoria designu (konwersatorium) – mgr Anna Bakiera – 16 godzin
 • Podstawy designu (konwersatorium) – mgr inż. Katarzyna Szczypior – 16 godzin
 • Materiałoznawstwo (konwersatorium) – mgr Sławek Matyjaszewski – 12 godzin
 • Kreacja w przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr inż. Paweł Adamiec – 12 godzin
 • Forma w przestrzeni, cz. 1 (konwersatorium) – prof. dr Leszek Mądzik – 16 godzin
 • Ekonomia i przedsiębiorczość w designie (konwersatorium) – dr Joanna Hołda – 8 godzin
 • Animacja przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr Szymon Pietrasiewicz – 12 godzin
 • Wydarzenia w przestrzeni publicznej miast (konwersatorium) – mgr Joanna Wawiórka-Kamienicka – 14 godzin
 • Logistyka i bezpieczeństwo w designie (konwersatorium) – mgr Tomasz Kulczyński – 4 godzin
 • Design jako element budowania marki miejsca (konwersatorium) – mgr Karolina Zuzaniuk – 8 godzin
 • Zabawa w przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr Rafał Sadownik – 8 godzin
 • Sztuka w mieście (konwersatorium) – prof. Sławomir Marzec – 14 godzin

SEMESTR 2:

 • Przyrodnicze uwarunkowania designu miejskiego (konwersatorium) – dr hab. Ewa Trzaskowska – 8 godzin
 • Placemaking (konwersatorium) – mgr Szymon Pietrasiewicz – 16 godzin
 • Forma w przestrzeni, cz. 2 (konwersatorium) – dr Jarek Koziara – 16 godzin
 • Techniki prezentacji i kontakt z klientem (konwersatorium) – mgr Mariusz Szmit – 8 godzin
 • Własność intelektualna (konwersatorium) – dr Joanna Hołda – 8 godzin
 • Pozyskiwanie funduszy (konwersatorium) – mgr Anna Nakonieczna – 12 godzin
 • Partycypacja i mediacja (konwersatorium) – mgr Piotr Skrzypczak – 12 godzin
 • Promocja i marketing w designie (konwersatorium) – dr Joanna Hołda – 8 godzin
 • Fotografia (konwersatorium) – mgr inż. Paweł Adamiec – 16 godzin
 • Design użytkowy w przestrzeni publicznej (konwersatorium) – mgr Dorota Koziara – 16 godzin

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie znaczenia designu miejskiego i jego zastosowania
 • poznanie zakresu zagadnień dotyczących designu miejskiego oraz jego aspektów historycznych, społecznych, ekonomiczno-prawnych, technicznych, estetycznych i przyrodniczych
 • poznanie narzędzi i technik pracy związanych z designem miejskim oraz ich zastosowania praktycznego
 • znajomość zagadnień z zakresu: kierunków rozwoju, trendów, najnowszych technik stosowanych w designie miejskim oraz technik realizacyjnych do kreacji artystycznej i zadań projektowych
 • znajomość zagadnień z branż pokrewnych designowi miejskiemu takich jak kształtowanie przestrzeni, sztuki wizualne czy nauki społeczne
 • umiejętność formułowania rozwiązania problemu projektowego względem potrzeb użytkowania i kontekstu przestrzennego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach zawodowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej  do tworzenia własnych koncepcji projektowych i prac artystycznych z wykorzystaniem różnych metod pracy kreatywnej
 • umiejętność prowadzenia różnorodnych procedur wdrażania i realizacji projektów takich jak: proces inwestycyjny, zamówienia publiczne, komercyjne i prywatne, partycypacja społeczna
 • znajomość różnic światopoglądowych oraz różnych form wyrazu w zakresie design miejskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność oceny własnych działań twórczych oraz innych osób
  umiejętność przeprowadzania procesu partycypacyjnego i działań mediacyjnych, wdrażania programu użytkowego przestrzeni oraz animacji i aktywizacji lokalnych społeczności.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność dzielenia się informacjami i komunikowania się za pomocą środków masowego przekazu w zakresie kształtowania opinii o osiągnięciach techniki i designu miejskiego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność komunikowania się z odbiorcą/klientem z wykorzystaniem różnorodnych środków i technik prezentacji
 • umiejętność organizacji publicznych debat, wystąpień, prezentacji i wydarzeń dotyczących designu i życia kulturalnego miasta.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji w rozmowach z klientem oraz w procesie partycypacyjnym i w działaniach mediacyjnych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność samodzielnej organizacji własnej pracy i pracy zespołu, oraz planowania złożonych działań projektowych  i wykonawczych w przestrzeniach publicznych miasta.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • poznanie zagadnień  związanych z przedsiębiorczością w designie
 • umiejętność zastosowania zasad etyki zawodowej
 • umiejętność wykorzystania technik marketingowych, pozyskiwania funduszy i przeprowadzania procesu inwestycyjnego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność kreatywnego myślenie oraz twórczej pracy praktycznej  w przestrzeniach publicznych miasta.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność rozpoznawania i analizy problemów przestrzeni publicznych miasta z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i kontekstu miejsca
 • umiejętność rozpoznawania i definiowania problemów projektowych w zakresie designu, wynikających z obserwacji potrzeb jednostki jak i społeczeństwa.

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1800 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI