KUL Logo

BHP

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w przedmiotowym zakresie. Głównych celem studiów jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.


Program: 

 • System ochrony prawnej pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków, maszyn i pomieszczeń pracy
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn i urządzeń technicznych
 • Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi
 • Podstawy ochrony środowiska
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Aspekty formalno – prawne świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Organizacja i metodyka szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Dariusz Żak – doktor nauk prawnych, prawnik, ekspert z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej. Zatrudniony jako pracownik naukowo – dydaktyczny od 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, realizując wykłady z przedmiotów prawnych. Współpracuje ponadto, z kilkoma jednostkami akademickimi w ramach umów cywilnoprawnych. Członek wydawnictw naukowych, zespołów eksperckich, kierownik zespołów badawczych i studiów podyplomowych. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu prawa gospodarczego, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych. Uczestnik konferencji krajowych, międzynarodowych oraz naukowych wyjazdów zagranicznych. Ponadto, jako praktyk prowadzi specjalistyczne szkolenia, kursy dla podmiotów gospodarczych oraz wykłady na studiach podyplomowych. m.in. z ochrony informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa. Od kilkunastu lat zatrudniony w administracji rządowej.

 

 

 


dr hab. Leszek Ćwikła – doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor licznych publikacji naukowych, specjalista w zakresie historii prawa.
dr hab. Dominik Tyrawa – wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu prawa publicznego, habilitację uzyskał w 2020 r. na podstawie dorobku naukowego i osiągnięcia naukowego pt. „Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym” Lublin 2018. Autor blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 2006 r., w latach 2013-2018 pracownik Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Od 2020 r. radca prawny.
dr hab., prof. AszWoj Marek Bielecki – zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Instytut Prawa oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wiceprezes stowarzyszenia „Prawo na drodze”, członek Kolegium Redakcyjnego – Polskiego Przeglądu Prawa Wyznaniowego.
dr hab. Łukasz Furman – profesor uczelni, doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach kontroli skarbowej oraz organach podatkowych, obecnie doradca podatkowy i pracownik naukowy Karpackiej Publicznej Uczelni w Krośnie.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • nawiązywanie kontaktu z innymi, negocjacji, pracy zespołowej, zachowań asertywnych, wywierania wpływu, adaptacji społecznej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • słuchacze studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do problematyki teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony pracy

Opłata za semestr: 1400 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI