KUL Logo

Bezpieczeństwo publiczne

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem jest wsparcie pracowników służb mundurowych i innych zainteresowanych w wiedzę wspomagającą realizację codziennych działań  zawodowych
ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich,
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,

dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

  • Umiejętność łączenia kompetencji społecznych, prawnych i branżowych w zakresie analizy szans i wyzwań w zakresie bezpieczeństwa publicznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

  • Umiejętność wykorzystania wiedzy społecznej do analizy wyzwań w obszarze bezpieczeństwa publicznego

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

  • Umiejętność nawiązywania wielowymiarowych kontaktów w środowisku bezpieczeństwa

Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów w obszarze bezpieczeństwa, oceny wpływu otoczenia zewnętrznego na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do efektywnej pracy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Opłata za semestr: 1450 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI