KUL Logo

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej wyposażają absolwentów w umiejętności rozpoznawania potrzeb i wdrażania rozwiązań na rzecz bezpiecznego funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa
w praktyce organizacyjnej instytucji, organów państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz firm prywatnych
i spółek Skarbu Państwa.
Istotną kompetencją, którą nabędą absolwenci będzie umiejętność organizowania działań mających na celu usuwanie następstw sytuacji kryzysowych dotykających infrastrukturę krytyczną, czyli przywrócenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, zabezpieczanie systemów wchodzących w skład funkcjonalnie powiązanych ze sobą obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, zasobów i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Kierunek jest adresowany jest do pracowników administracji publicznej, szczególnie administracji samorządowej trzech szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz do funkcjonariuszy i żołnierzy Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej jak i wszystkich pozostałych organizacji i instytucji zaangażowanych w tematykę ochrony infrastruktury krytycznej.


dr inż. Witold Adamowski

Dorobek dra inż. Witolda Adamowskiego obejmuje publikacje z zakresu budowy i matematycznego modelowania miejskich systemów sieci hydraulicznych, hydrologii miejskiej, ochrony infrastruktury krytycznej.


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

W zakresie zagadnień organizacyjno – prawnych ochrony infrastruktury krytycznej absolwent będzie:

 • rozumieć pojęcia infrastruktura krytyczna i zarządzanie ciągłością działania, znać elementy składowe Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury, oraz wymienić systemy infrastruktury krytycznej;
 • dokonać identyfikacji zagrożeń infrastruktury krytycznej i omówić formy ochrony infrastruktury krytycznej;
 • definiować współzależność rodzajów infrastruktury krytycznej względem siebie oraz wskazać ścieżki rozchodzenia się zagrożenia wewnątrz wybranych systemów infrastruktury krytycznej;
 • wskazać sposób tworzenia, aktualizacji i strukturę planów ochrony infrastruktury krytycznej wraz ze wskazaniem systemów infrastruktury krytycznej szczególnie istotnych dla funkcjonowania państwa;

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • Efektywna autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych. Umiejętności komunikacyjne.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent będzie dysponował umiejętnościami:

 • Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi.
 • Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności.
 • Umiejętności kooperacyjne.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • Wstępna wiedza z zakresu obsługi oprogramowania zawierającego funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych.

Opłata za semestr: 1850 zł | Ilość semestrów: 2

Opłata za semestr dla Absolwentów KUL – 1700 zł

Opłata za semestr dla Studentów KUL – 1600 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI