KUL Logo

badania marketingowe | przygotowanie do zawodu badacza/analityka rynku

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

Praktyczne przygotowanie do zawody badacza/ analityka rynku w zakresie:

 • badań/ analiz ilościowych (w oparciu o analizy statystyczne)
 • badań/ analiz jakościowych (w oparciu o dane jakościowe, „miękkie”)
 • badań specjalistycznych wykorzystujących triangulację metod (badania edukacyjne, ewaluacyjne, mystery shopping, geomarketing)

ADRESACI:

 • osoby planujące podjąć pracę w zespołach /działach marketingu przedsiębiorstw lub pracownicy już zatrudnieni w takich miejscach
 • osoby planujące podjąć pracę w agencjach badawczych (badania rynku i opinii publicznej) lub pracownicy już zatrudnieni w takich miejscach
 • osoby planujące podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub osoby już w nich zatrudnione i zajmujące się lub planujące zająć się strategią marketingową np. gminy, statystykami lokalnymi, analizami danych, badaniem lokalnego potencjału gminy, powiatu itp.
 • osoby planujące podjąć pracę lub już zatrudnione w instytucjach publicznych zajmujących się statystyką publiczną – urzędy statystyczne, statystyka oświatowa (np. Kuratoria Oświaty, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Instytut Badań Edukacyjnych), statystyka medyczna (np. NFZ, szpitale)
 • przedsiębiorcy, osoby planujące podjąć działalność gospodarczą
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania badań marketingowych i analizy ich wyników
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

PROGRAM STUDIÓW:

WYKŁADY: 135 godzin

 • Marketing (dr Alina Betlej)
 • Psychologia zachowań konsumenckich (dr Wiktor Razmus)
 • Badania rynkowe w Polsce i na świecie – ośrodki badawcze, organizacje branżowe, szanse zawodowe (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL)
 • Wprowadzenie do jakościowych metod badań marketingowych (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL)
 • Socjologia zachowań konsumenckich (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL)
 • Wprowadzenie do ilościowych metod badań marketingowych (dr Wiktor Razmus)
 • Etyka zawodowa i ochrona danych osobowych w badaniach rynku i opinii publicznej (dr Alina Betlej)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 345 godzin

 • Zastosowanie zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) w badaniach marketingowych (dr Wiesław Talik)
 • Zastosowanie indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) w badaniach marketingowych (dr Wiesław Talik)
 • Badania etnograficzne (mgr Jan Gondek)
 • Techniki projekcyjne w badaniach jakościowych (dr Wiesław Talik)
 • Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo (dr Mariusz Lisowski)
 • Zastosowanie badań testowych/ eksperymentalnych w badaniach marketingowych (dr Wiktor Razmus)
 • Badania ewaluacyjne (mgr Tomasz Waleczko)
 • Badania marki (dr Wiktor Razmus)
 • Analiza danych ilościowych wspomagana komputerowo (dr Mariusz Lisowski)
 • Przygotowanie briefu / oferty badawczej (mgr Jan Gondek)
 • Badania typu mystery shopping (dr Wiesław Talik)
 • Geomarketingowe analizy danych (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL)
 • Badania edukacyjne  (mgr Jan Gondek)
 • Przygotowanie raportu badawczego i prezentacji wyników (dr Mariusz Lisowski)
 • Seminarium dyplomowe (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL)

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność zaplanowania i realizacji badania marketingowego na poszczególnych jego etapach:
  1) konceptualizacja badań i analiz – formułowanie pytań badawczych nawiązujących do pytań i problemów marketingowych, które mają być rozwiązane
  2) planowanie badań i analiz – dobór metod i technik badawczych/ analitycznych pozwalających optymalnie rozwiązywać problemy marketingowe
  3) budowa narzędzi pomiarowych (ilościowych i jakościowych) korespondujących z wybranymi metodami i technikami badawczych/ analitycznymi
  4) dobór próby badawczej (ilościowej lub jakościowej)
  5) organizacja badań i analiz
  6) realizacja badań i analiz
  7) analiza danych ilościowych i jakościowych z wykorzystaniem technik komputerowych
  8) przygotowanie raportu badawczego i prezentacji wyników
 • znajomość wybranej terminologii i metodologii z psychologii, nauk socjologicznych i marketingu przydatnej dla prowadzenia badań marketingowych i interpretacji ich wyników
 • poznanie procesów i zjawisk psychologicznych i społecznych oraz zachodzących między nimi relacji – istotnych z punktu widzenia zachowań konsumenckich
 • poznanie różnych uwarunkowań działalności zawodowej badacza/analityka rynku, w tym uwarunkowania prawne i etyczne
 • znajomość różnych metod badań marketingowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów marketingowych na podstawie wyników badań marketingowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie roli badań społecznych/opinii publicznej jako podstawy współpracy różnych grup i organizacji społecznych i podejmowania zespołowych działań na rzecz otoczenia społecznego i interesu publicznego
 • znajomość zasad etyki zawodowej w oparciu o kodeks ESOMAR

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

 • umiejętność merytorycznej, klarownej i precyzyjnej wypowiedzi w mowie i piśmie na temat wyników badań marketingowych zawierającej wnioski i rekomendacje płynące z badań
 • umiejętność komunikowania się z odbiorcą/ klientem z wykorzystaniem różnorodnych środków i technik prezentacyjnych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • umiejętność samodzielnego prezentowania rozwiązania konkretnego problemu badawczego popartego rozbudowaną argumentacją merytoryczną

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PROWADZENIA NEGOCJACJI:

 • znajomość zasad prowadzenia negocjacji z klientem/ zleceniobiorcą na temat oferowanych/ zlecanych badań marketingowych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY I PLANOWANIA:

 • znajomość roli współpracy z innymi w ramach zespołów badawczych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • poznanie specyfiki zawodu pozwalającej zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej
 • umiejętność przygotowywania zapytań ofertowych/briefów badawczych, jak również przygotowania kompetentnej oferty badawczej

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI:

 • umiejętność kreatywnego myślenia oraz twórczej pracy w oparciu o wyniki badań marketingowych

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność analizy danych ilościowych i jakościowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Opłata za semestr: 1950 zł | Ilość semestrów: 3

Zniżki na czesne dla Absolwentów i Studentów KUL!

Opłata za semestr o zniżce: Absolwenci KUL – 1 750 zł/sem., Studenci KUL – 1 400 zł/sem.

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI